CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Informacja o 6 naborze do Funduszu Mikroprojektów.

6 nabór do Osi Priorytetowej 4 - Współpraca instytucji i społeczności. 1 października 2018 - 30 maja 2019

Szanowni Państwo, 
       
z dniem 1 października 2018 r. rozpoczynamy 6 nabór (rozdanie) do Funduszu Mikroprojektów
w Euroregionie Glacensis realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska do OP 4 – Współpraca instytucji i społeczności.

Termin składania wniosków projektowych upływa z dniem 30 maja 2019 roku.

Uwaga: wsparcie techniczne przez Sekretariat Euroregionu dla polskich wnioskodawców będzie zapewnione jedynie do godz. 15:00.

Planowany termin posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Sterującego, na którym rozpatrywane będę wnioski projektowe złożone w ramach szóstego naboru to październik 2019 roku. 

Przypominamy również, że wniosek projektowy wypełniany jest w systemie monitorującym MS2014+. System monitorujący dostępny jest pod adresem https://mseu.mssf.cz, gdzie należy w pierwszej kolejności założyć sobie konto, a następnie przystąpić do uzupełniania formularza wniosku projektowego zgodnie z zał. nr 24 do Wytycznych dla Wnioskodawcy FM w EG – Instrukcja obsługi portalu Internetowego MS2014+.

Nie składa się wersji drukowanej – złożenie wniosku projektowego następuje poprzez podpis elektroniczny.

Aktualnie obowiązują Wytyczne dla Wnioskodawców FM w Euroregionie Glacensis
wraz z załącznikami z mocą obowiązującą od 1 października 2018 r.

Zaktualizowane dokumenty dostępne są na podstronie: http://euroregion-glacensis.ng.pl/artykul/90/zaktualizowane-wytyczne-dla-wnioskodawcy-funduszu-mikroprojektow-w-euroregionie-glacensis.