CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Credo

Program Phare Credo

Program Phare CREDO był podzielony na dwie rundy: pilotażową i główną. W czerwcu 1998 roku w obecności pani Natalie Verschelde – przedstawicielki Programu Phare CREDO nastąpiło otwarcie polskiego Sekretariatu Programu Unii Europejskiej Phare CREDO dla pogranicza polsko – czeskiego zlokalizowanego przy Placu Bolesława Chrobrego w kłodzkim Ratuszu w siedzibie Euroregionu Glacensis. Władze centralne w porozumieniu z Komisją Europejską postanowiły obsługę głównej rundy powierzyć właśnie Euroregionowi Glacensis, tak w przypadku polskiej jak i czeskiej części pogranicza.

Trafność tego wyboru udowodniliśmy już we wrześniu 1998 roku, kiedy pogranicze polsko – czeskie okazało się najaktywniejszym w Europie Środkowej i Wschodniej w skali całego Programu Phare CREDO wśród 36 regionów granicznych.
W ramach obu rund Programu wsparcie uzyskało 5 ponadgranicznych projektów z obszaru polskiej części Euroregionu Glacensis.
Ogólnymi celami programu Credo były:

  • promowanie dobrosąsiedzkich stosunków i stabilizacji socjalnej w regionach przygranicznych pomiędzy krajami Europy Środkowej i Wschodniej (CEC) oraz krajami Europy Środkowej i Wschodniej a krajami Wspólnoty Niepodległych Państw (CEC-NIS) poprzez finansowanie projektów, które w wyraźny sposób wykazują korzystny wpływ na obie strony pogranicza;
  • promowanie współpracy pomiędzy regionami przygranicznymi i społecznościami po obu stronach granic państwowych w odnoszeniu się do wspólnych problemów i inicjowaniu oraz wdrażaniu takich działań na pograniczu, które wnoszą istotny wkład w rozwój po obu stronach granicy.

W aspekcie strategii przedakcesyjnej, program wnosił wkład w proces decentralizacji i przekazywania (wzmacniania) władzy na szczeblu lokalnym w krajach CEC poprzez promowanie działań na szczeblu lokalnym, potwierdzonych zaangażowaniem lokalnym i realizowanych w ramach lokalnych strategii.
Szczególnymi celami programu były:

  • podnoszenie świadomości o potencjalnych korzyściach płynących ze współpracy przygranicznej,
  • wkład w lokalny rozwój gospodarczy poprzez finansowanie projektów małej skali,
  • podtrzymywanie korzystnych efektów płynących ze współpracy, wykraczających poza ramy realizacji projektu.
    Spektrum działań objętych programem było bardzo szerokie i obejmowało rozwój gospodarczy, współpracę społeczno-kulturalną, usługi miejskie i regionalne; zasoby ludzkie, środowisko; administrację lokalną i regionalną.