CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zaktualizowane Wytyczne dla Wnioskodawcy FM w EG.

Poniżej załączono Wytyczne dla Wnioskodawcy Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska, w...

Poniżej załączono Wytyczne dla Wnioskodawcy Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska, w których dodano:

- nowy podrozdział 2.8.3. Nabór na mikroprojekty realizowane w oparciu o tzw. uproszczone metody wykazywania wydatków,

- nowe załączniki: nr 26 Opis typowych działań w projektach dla tzw. „wąskiej grupy docelowej” oraz 27 Instrukcja obsługi systemu Informatycznego MS2014+ dla projektów przeznaczonych dla „wąskiej grupy docelowej”.

Prosimy o zapoznanie się z niniejszymi dokumentami.