CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dwa nowe nabory wniosków projektowych do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

Dwa nabory wniosków projektowych do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska do Osi Priorytetowej 4: Współpraca instytucji i społeczności

Szanowni Państwo,

Od dnia 1 listopada 2021 r. ogłaszamy dwa nabory wniosków projektowych do Funduszu Mikroprojektów  w Euroregionie Glacensis realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska do Osi Priorytetowej 4: Współpraca instytucji i społeczności.

Pierwszy nabór dotyczy projektów przeznaczonych dla tzw. „wąskiej grupy docelowej”, w przypadku których na etapie pisania wniosku projektowego grupa docelowa jest policzalna. Mikroprojekty składane w ramach tego naboru składa się na zasadzie tzw. uproszczonego wykazywania wydatków. W systemie internetowym ISKP+ wnioski tego typu należy składać wybierając kod naboru: 11_21_034.

Opis typowych działań w ramach tego naboru:

Działania sportowe oraz działania związków i stowarzyszeń

Kategoria ta obejmuje jednodniowe i kilkudniowe działania bez noclegów. W przypadku działań sportowych są to różne spotkania sportowe, zawody, olimpiady dla dzieci i dorosłych. Działalność związków i stowarzyszeń obejmuje wspólne działania podejmowane np. przez stowarzyszenia kulturalne i teatralne, spotkania i wymianę związków i stowarzyszeń, a także lokalnych samorządów i powoływanych przez nie organizacji w celu nawiązania współpracy, wymiany doświadczeń itd.

Obozy i pobyty wymienne

Kategoria ta obejmuje kilkudniowe wydarzenia z noclegiem, np. obozy dla dzieci, obozy sportowe.Działanie dotyczące pobytów wymiennych obejmuje np. wyjazdy studyjne dzieci i dorosłych, staże i pobyty wymienne, pobyty badawcze, wymienne pobyty nauczycieli itp.

Konferencje i warsztaty

Kategoria ta obejmuje wydarzenia jednodniowe i kilkudniowe (z noclegiem lub bez), których głównym przedmiotem jest konferencja lub warsztaty, warsztaty artystyczne i ich efekty. Nie obejmuje konferencji kończących mikroprojekt.

Wycieczki objazdowe/turystyczne, wyjazdy, zwiedzanie

Kategoria ta obejmuje wydarzenia jednodniowe i kilkudniowe (z noclegiem lub bez) dla dzieci i dorosłych dotyczące działań poznawczych. Do tej kategorii należą wspólne wycieczki, których celem jest poznawanie pogranicza, wyjazdy, których celem jest poznawanie atrakcji partnera, wycieczki seniorów, zwiedzanie itp.

Wydarzenia dydaktyczne i edukacyjne

Kategoria ta obejmuje wydarzenia jednodniowe i kilkudniowe dotyczące działań dydaktycznych i edukacyjnych dla dzieci i dorosłych (z noclegiem lub bez), czyli np. zajęcia edukacyjne dla dzieci, szkolenia i pogawędki, kursy językowe lub inne kursy edukacyjne, kursy pierwszej pomocy, wydarzenia edukacyjne dla seniorów itp.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosków projektowych znajdują się w zaktualizowanych Wytycznych dla Wnioskodawcy Funduszu Mikroprojektu w Euroregionie Glacensis.

 

 

Drugi nabór dotyczy wszystkich innych kwalifikowalnych działań w OP4, dla których grupa docelowa nie jest policzalna na etapie składania wniosku projektowego. Mikroprojekty w ramach tego naboru należy składać na takich samych zasadach, jak dotychczas. W systemie internetowym ISKP+ należy je składać wybierając nr naboru: 11_16_008.

 

Termin składania obydwóch typów wniosków projektowych upływa z dniem 31 stycznia 2022 roku.

Warunkiem obydwóch wyżej wymienionych naborów jest to, że rzeczowa realizacja mikroprojektów musi zakończyć się do dnia 31.12.2022 roku.

Posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego, na którym omawiane zostaną złożone mikroprojekty, planowane jest na maj 2021 r. Do tego terminu wnioski projektowe nie mogą zostać zakończone.