CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

1 lipca 2020

Informacje o nowych naborach do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

Szanowni Państwo,

z dniem 1 lipca 2020 roku rozpoczynamy nowy nabór (rozdanie) w do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska do:

  • OP 2 z warunkiem, by mikroprojekty przyczyniały się tylko do realizacji wskaźnika produktu „Liczba elementów bogactwa kulturowego/przyrodniczego o podniesionej atrakcyjności” - 91002,

OPIS WSKAŹNIKA: Przez „element” rozumie się konkretne dziedzictwo materialne lub niematerialne – zabytek nieruchomy lub ruchomy, park narodowy lub element przyrodniczy (w RCz typowo np. pomniki przyrody/narodowe pomniki przyrody), tradycyjny festiwal, tradycja ludowa itd.

Musi zawierać zarówno element odnoszący się do dziedzictwa (tzn. czegoś, co jest przenoszone z pokolenia na pokolenie i jest mocno i długotrwale zakorzenione na obszarze oraz/lub w jego środowisku społeczno-gospodarczym), jak również element wspólnego, tzn. istniejącej więzi, czegoś, co sprawia, że można uważać ten element za wspólny, dotyczący obszaru i mieszkańców po obu stronach granicy.

Wskaźnik realizuje zarówno mikroprojekt, w którego ramach bezpośrednio poprawi się stan konkretnego elementu dziedzictwa przyrodniczego/kulturowego (np. remont zabytków kultury, obiektów sakralnych, "rekultywacja" zdewastowanego pomnika przyrody itp.), ale na przykład również dofinansowany element dziedzictwa niematerialnego, w którego przypadku nie musi koniecznie nastąpić poprawa stanu, ale np. jego odnowienie, ożywienie, rozpropagowanie tak, żeby ten element (tradycja ludowa itp.) przetrwał i dalej się rozwijał.

Termin składania wniosków projektowych upływa z dniem 30 października 2020 roku.

  • OP 4 – Współpraca instytucji i społeczności.

Termin składania wniosków projektowych upływa z dniem 30 września 2020 roku.

Uwaga: wsparcie techniczne przez Sekretariat Euroregionu dla polskich wnioskodawców będzie zapewnione jedynie do godz. 15:30.

W ramach naboru można składać projekty mające na celu łagodzenie skutki pandemii COVID – 19. Mogą być to wszystkie inicjatywy wspierające e-edukację i pracę zdalną, rozwijające powiązania pomiędzy organizacjami, a także wzmacniające zdolności reagowania odpowiednich instytucji zawierające się w obszarze OP 4.

Planowany termin posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Sterującego, na którym rozpatrywane będę wnioski projektowe złożone w ramach dziewiątego naboru to marzec 2021 roku.  Przypominamy również, że wniosek projektowy wypełniany jest w systemie monitorującym MS2014+. System monitorujący dostępny jest pod adresem https://mseu.mssf.cz, gdzie należy w pierwszej kolejności założyć sobie konto, a następnie przystąpić do uzupełniania formularza wniosku projektowego zgodnie z zał. nr 24 do Wytycznych dla Wnioskodawcy FM w EG – Instrukcja obsługi portalu Internetowego MS2014+.

Nie składa się wersji drukowanej – złożenie wniosku projektowego następuje poprzez podpis elektroniczny.

Aktualnie obowiązują Wytyczne dla Wnioskodawców FM w Euroregionie Glacensis wraz z załącznikami z mocą obowiązującą od 4 maja 2020 roku.

Zaktualizowane dokumenty dostępne są na podstronie: http://euroregion-glacensis.ng.pl/artykul/165/zaktualizowane-wytyczne-dla-wnioskodawcy-funduszu-mikroprojektow-w-euroregionie-glacenis