CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

26 lutego 2018

5 nabór wniosków do FM w ramach OP2

Informacja dotycząca 5. naboru wniosków do Funduszu Mikroprojektów w ramach Osi Priorytetowej nr 2 po stronie polskiej.

Szanowni Państwo, 
       
z dniem 26 lutego 2018 r. rozpoczynamy 5 nabór (rozdanie) do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska po stronie polskiej do OP 2 - Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia.

W ramach 5 naboru  można składać wnioski o dofinansowanie mikroprojektów:
-  typu A z Partnerem Wiodącym po stronie polskiej,
- typu B z wnioskodawcami polskimi i partnerami projektów z innych euroregionów kwalifikowanych w ramach Funduszu Mikroprojektów,
- typu C z wnioskodawcami po stronie polskiej.

Termin składania wniosków projektowych upływa z dniem 30 maja 2018 r.

Uwaga: wsparcie techniczne przez Sekretariat Euroregionu dla polskich wnioskodawców będzie zapewnione jedynie do godz. 15:00

Planowany termin posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Sterującego, na którym rozpatrywane będę wnioski projektowe złożone w ramach piątego naboru to 01-02.10.2018 r. roku. 

Przypominamy również, że wniosek projektowy wypełniany jest w systemie monitorującym MS2014+. System monitorujący dostępny jest pod adresem https://mseu.mssf.cz, gdzie należy w pierwszej kolejności założyć sobie konto.

Nie składa się wersji drukowanej – złożenie wniosku projektowego następuje poprzez podpis elektroniczny.

Aktualnie obowiązują Wytyczne dla Wnioskodawców FM w Euroregionie Glacensis wraz z załącznikami z mocą obowiązującą od 01.08.2017 r.