CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

9 listopada 2017

Statystyka Funduszu Mikroprojektów Interreg V-A

Aktualne informacje statystyczne o Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

Informacja o 4. naborze.

W dniu 31 października zakończył się 4. nabór do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach którego można było wnioskować o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej nr 2oraz 4 z zastrzeżeniem, iż nabór był otwarty tylko dla projektów typu B i C.

W wyznaczony terminie za pośrednictwem aplikacji internetowej MS 2014+ Wnioskodawcy złożyli w sumie 105 projektów na łączną kwotę kosztów kwalifikowalnych 2.789.408,40 euro w tym wnioskowana kwota z EFRR 2.279.783,70 euro.

Po polskiej stronie Euroregionu zaewidencjonowano 52 projekty z kwotą kosztów kwalifikowalnych 1.414.277,98 euro w tym kwota z EFRR 1.155.035,78 euro.

Po czeskiej stronie Euroregionu zaewidencjonowano 53 projekty z kwotą kosztów kwalifikowalnych 1.375.130,42 euro w kwota z EFRR 1.124.747,92 euro.

Obecnie trwa kontrola kwalifikowalności. Mikroprojekty, które pozytywnie przejdą ten etap zostaną następnie poddane ocenie ekspertom zewnętrznym.

Decyzja o przyznaniu dofinansowanie zostanie podjęta przez Euroregionalny Komitet Sterujący, którego posiedzenie zaplanowane jest na 22 luty 2018 r.