CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Ogłoszenie drugiego naboru Funduszu Małych Projektów w priorytecie 2 - Turystyka

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis jako Zarządzający Funduszem Małych Projektów w Euroregionie Glacensis pragnie poinformować, że w dniu 28.03.2024 r. został ogłoszony ciągły nabór wniosków o dofinansowanie do Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Glacensis na lata 2021-2027 Priorytet 2 Cel. 2.1 Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego.

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis jako Zarządzający Funduszem Małych Projektów w Euroregionie Glacensis pragnie poinformować, że w dniu 28.03.2024 r. został ogłoszony  ciągły nabór wniosków o dofinansowanie do Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Glacensis na lata 2021-2027 Priorytet 2 Cel. 2.1 Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego.

Wnioski przyjmowane są na bieżąco, przy czym składane są w ramach poszczególnych rozdań (poszczególnych naborów) ogłoszonego ciągłego naboru.

Na stronie internetowej www.euroregion-glacensis.ng.pl, regularnie umieszczane będą terminy poszczególnych naborów oraz ostateczne terminy, w jakich wnioski projektowe muszą być w ramach danego pojedynczego naboru dostarczone do Zarządzającego FMP, jak również terminy posiedzeń EKS, na których będą omawiane małe projekty złożone w ramach danego naboru.

Termin składania wniosków o dofinansowanie małych projektów w ramach 2. Naboru upływa w dniu 15.10.2024 r.

Planowany termin posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Sterującego, na którym rozpatrywane będę wnioski projektowe złożone w ramach pierwszego  naboru to luty 2025 roku.

Wniosek projektowy wypełniany jest w systemie FMP dostępnym pod adresem https://fmp.cz-pl.eu, gdzie należy w pierwszej kolejności założyć sobie konto, a następnie przystąpić do uzupełniania formularza wniosku projektowego.

Nie składa się wersji drukowanej – złożenie wniosku projektowego następuje poprzez podpis elektroniczny.

Zakres finansowy dofinansowania z EFRR:

Pozostałe małe projekty

 • 2.000 - 30 000 EUR dla pojedynczego projektu
 • 4.000 - 60 000 EUR dla projektu z zasadą partnera wiodącego

Projekty nastawione na małą infrastrukturę w turystyce

 • 2 000 - 40 000 EUR dla pojedynczego projektu
 • 4 000 - 80 000 EUR dla projektu z zasadą partnera wiodącego

Alokacja 2. Naboru jest dzielona między poszczególne działania kwalifikowane w ramach priorytetu 2 według poniższego zestawienia:


1. Wsparcie przy tworzeniu nowych lub rozwój istniejących elementów turystyki – 630.000,00 euro, w tym:

 • Naprawa, rewitalizacja i/lub udostępnienie zabytków materialnych – 160 000,00 euro
 • Wsparcie rozwoju muzeów i wystaw – 70 000,00 euro
 • Publiczna infrastruktura turystyczna – 160 000,00 euro
 • Rozwój sieci ścieżek rowerowych/tras rowerowych/singele tracków wynikających z istniejących koncepcji transgranicznych – 80 000,00 euro
 • Rozwój sieci szlaków wodnych, pieszych i jeździeckich itp. – 80 000,00 euro.
 • Wsparcie rozwoju i promocji niematerialnego dziedzictwa kulturowego – 80 000,00 euro

 


2. Łączenie i tworzenie produktów turystycznych oraz ich promocja – 80.000,00 euro, w tym

 • Tworzenie nowych transgranicznych produktów i ofert turystycznych lub łączenie i rozwój istniejących oraz wspólna promocja – 40 000,00 euro
 • Wsparcie wspólnych rozwiązań koncepcyjnych (w tym baz danych) dla rozwoju, promocji i wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego – 40 000,00 euro

 

3. Wsparcie działań towarzyszących związanych z rozwojem turystyki60 000,00 euro