CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

NABÓR KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW

NABÓR KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW DO OCENY WNIOSKÓW PROJEKTOWYCH SKŁADANYCH W RAMACH FUNDUSZU MAŁYCH PROJEKTÓW W EUROREGIONIE GLACENSIS VÝZVA PRO VÝBĚR KANDIDÁTŮ NA EXPERTY PRO HODNOCENÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ PŘEDKLÁDANÝCH V RÁMCI FONDU MALÝCH PROJEKTŮ V EUROREGIONU GLACENSIS

NABÓR KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW DO OCENY WNIOSKÓW PROJEKTOWYCH SKŁADANYCH W RAMACH FUNDUSZU MAŁYCH PROJEKTÓW W EUROREGIONIE  GLACENSIS  PROGRAM INTERREG CZECHY – POLSKA 2021-2027

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, jako Zarządzający Funduszem Małych Projektów w Euroregionie Glacensis ogłasza nabór kandydatów na ekspertów do oceny mikroprojektów składanych do Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Glacensis Program Interreg Czechy – Polska 2021-2027.

Nabór kandydatów zostaje ogłoszony na ekspertów oceniających mikroprojekty w następujących Osiach Priorytetowych

PRIORYTET 2: TURYSTYKA

  • CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1. Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych (zgodnie z zakresem tematycznym określonym w Podręczniku Wnioskodawcy – nazwa celu zgodnie z Podręcznikiem Wnioskodawcy: Cel 2.1 Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego).

 

VÝZVA PRO VÝBĚR KANDIDÁTŮ NA EXPERTY PRO HODNOCENÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ PŘEDKLÁDANÝCH V RÁMCI FONDU MALÝCH PROJEKTŮ V EUROREGIONU GLACENSIS PROGRAMU INTERREG ČESKO-POLSKO 2021-2027

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis (Sdružení polských obcí Euroregionu Glacensis), jako správce Fondu malých projektů v Euroregionu Glacensis, vyhlašuje výzvu pro výběr kandidátů na experty pro hodnocení malých projektů předkládaných do Fondu malých projektů v Euroregionu Glacensis Programu Interreg Česko - Polsko 2021-2027.

Konkurz na kandidáty je vyhlášen na experty hodnotící malé projekty v následujících prioritních osách

PRIORITA 2: CESTOVNÍ RUCH

- SPECIFICKÝ CÍL 2.1 Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích (dle tematického zaměření uvedeného v Příručce pro žadatele - název cíle dle Příručky pro žadatele: Cíl 2.1 Lepší přeshraniční využití potenciálu udržitelného cestovního ruchu pro hospodářský rozvoj česko-polského pohraničí).