CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wdrażanie Funduszu Małych Projektów 2021-2027

4 października 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła program Interreg Czechy-Polska 2021-2027 (CCI 2021TC16RFCB024). Decyzja wykonawcza Komisji nr. C(2022)7169. ...

4 października 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła program Interreg Czechy-Polska 2021-2027 (CCI 2021TC16RFCB024).

Decyzja wykonawcza Komisji nr. C(2022)7169.

https://www.cz-pl.eu/pl/dokument-programowy-programu-interreg-czechy-polska-2021-2027

Wdrażanie Funduszu Małych Projektów jest zapisane w Rozporządzeniu, a zatem Fundusze będą częścią programów transgranicznych w nowym okresie. Administracja i zarządzanie finansowe Funduszem Małych Projektów w okresie programowania 2021-2027 będzie znacznie prostsze, ponieważ rozporządzenie wymaga stosowania uproszczonych opcji sprawozdawczości dla wszystkich mniejszych projektów o wartości do 100 000 EUR. Uproszczone opcje sprawozdawczości kosztów obejmują stosowanie kosztów jednostkowych (unit costs), kwot ryczałtowych (lump sums) i stawek zryczałtowanych (flat rates) lub kombinacji wszystkich trzech.

W nowym okresie Fundusz Małych Projektów będzie wspierał rozwój turystyki (Priorytet 2) oraz działania miękkie na rzecz współpracy między instytucjami i obywatelami (Priorytet 4).

Priorytet 2

"Turystyka" - wzmocnienie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych - Priorytet zarządzany przez Sekretariat Polski Euroregionu Glacensis

 

Priorytet 4

"Współpraca między instytucjami i ludźmi" - budowanie wzajemnego zaufania, w szczególności poprzez wspieranie działań międzyludzkich - Priorytet zarządzany przez czeski Sekretariat Euroregionu Glacensis

https://www.euro-glacensis.cz/info-o-programu-interreg.html?lang=10

Zakres finansowy dofinansowania z EFRR

Priorytet 2

małe projekty nastawione na małą infrastrukturę:

 • 2 000 - 40 000 EUR dla projektu bez partnera wiodącego
 • 4 000 - 80 000 EUR dla projektu z zasadą partnera wiodącego

pozostałe małe projekty:

 • 2 000 - 30 000 EUR dla projektu bez partnera wiodącego
 • 2 000 - 60 000 EUR na projekt z partnerem wiodącym

Priorytet 4

 • 1 000 - 30 000 EUR dla projektu bez partnera wiodącego
 • 2 000 - 60 000 EUR na projekt z partnerem wiodącym

Typy małych projektów

 • Projekt wspólny z zasadą partnera wiodącego (dawniej projekt typu A) - składany jest wspólny wniosek i projekt jest realizowany wspólnie, dopuszczalny jest udział partnerów z innego euroregionu (projekt podlega zasadom FMP zgodnie z Partnerem Wiodącym)
 • Projekt samodzielny (dawniej projekt typu C) - mały projekt bez udziału finansowego partnera zagranicznego, partner uczestniczy w przygotowaniu i realizacji projektu, zaangażowany jest wspólny personel.

 

Działania kwalifikowalne w ramach Priorytetu 2 - Priorytet zarządzany przez Sekretariat Polski Euroregionu Glacensis

Wspierane typy działań:

1. Wsparcie przy tworzeniu nowych lub rozwój istniejących elementów turystyki

Wspierane są elementy turystyki, których celem jest rozwój lub łączenie istniejącej oferty produktów turystycznych w danym regionie.

Dofinansowanie będą mogły otrzymać następujące działania:

 • naprawa, rewitalizacja i/lub udostępnienie zabytków materialnych
 • wsparcie rozwoju muzeów i wystaw
 • rozwój sieci ścieżek rowerowych/tras rowerowych/singletracków
 • rozwój sieci szlaków wodnych, pieszych i jeździeckich
 • publiczna infrastruktura turystyczna
 • niematerialne dziedzictwo kulturowe

Celem tych działań jest wsparcie projektów i inwestycji, które uzupełniają ofertę turystyczną w danej lokalizacji transgranicznej tak, aby tworzyła ona jednolity i kompleksowy produkt turystyczny.

Uwzględniając zdefiniowany cel, program będzie wspierał ekoinnowacyjne rozwiązania, które przyczyniają się do minimalizacji wpływu na klimat. Może to być np. wsparcie rozwiązań energooszczędnych czy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ramach budowanej infrastruktury turystycznej. Przykładem może być np. centrum informacyjne
z zainstalowanymi odnawialnymi źródłami energii (np. panele słoneczne), oświetlenie zabytków energooszczędnymi źródłami oświetlenia, montaż zielonych dachów na budynkach itp. Tam, gdzie to możliwe, program będzie zachęcał do korzystania z materiałów pochodzących z recyklingu.

2. Łączenie i tworzenie produktów turystycznych oraz ich promocja

Wspierane są takie działania, które pomogą wzmocnić wiedzę odwiedzających o pograniczu czesko-polskim i kształtować postrzeganie go jako wspólny region turystyczny. Dofinansowanie  będą mogły otrzymać następujące działania:

 

 • tworzenie i realizacja wspólnych rozwiązań koncepcyjnych w zakresie rozwoju, promocji (z naciskiem na jej nowoczesne i zrównoważone formy) i wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,
 • łączenie i rozwijanie już istniejących produktów turystycznych (np. stworzenie wspólnej marki) lub działania związane z tworzeniem nowych transgranicznych produktów.

 3. Wsparcie działań towarzyszących związanych z rozwojem turystyki

Wspierane są działania związane ze złagodzeniem negatywnych skutków turystyki nie tylko dla obszarów chronionych i terenów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów chronionych, ale także dla mieszkańców pogranicza żyjących w eksponowanych turystycznie lokalizacjach.

Dalej są wspierane działania przyczyniające się do podniesienia jakości świadczonych usług
i zwiększenia atrakcyjności turystycznej czesko-polskiego obszaru jako ważnego regionu turystycznego.

Dofinansowanie  będą mogły otrzymać następujące działania:

 • monitorowanie liczby odwiedzin
 • szkolenia językowe i specjalistyczne szkolenia zawodowe pracowników w całym szeroko rozumianym sektorze turystycznym
 • wymienne staże pracowników w całym szeroko rozumianym sektorze turystycznym.

 

Główne grupy docelowe, do których należy kierować wymienione wyżej typy działań:

 • mieszkańcy regionu transgranicznego
 • turyści i osoby odwiedzające region
 • samorządy obszarów turystycznych
 • organizacje społeczeństwa obywatelskiego
 • podmioty gospodarcze działające w branży turystycznej i powiązanych z nią branżach

 

Przykładowi kwalifikowalni wnioskodawcy po polskiej i czeskiej stronie:

 • władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia
 • organizacje, podmioty, jednostki utworzone przez władze publiczne
 • organizacje pozarządowe
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej
 • kościoły i związki wyznaniowe
 • stowarzyszenia i związki działające w obszarze turystyki (włącznie z organizacjami zarządzającymi turystyką/markami turystycznymi)
 • instytucje edukacyjne, w tym uczelnie wyższe izby gospodarcze

Wskaźniki produktu Małych projektów w Priorytecie 2

Dla Priorytetu 2 we wniosku projektowym wnioskodawca jest zobowiązany do wybrania
co najmniej jednego z następujących wskaźników:

 • Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem (kod RCO77),
 • Wspierana infrastruktura rowerowa (kod RCO58),
 • Długość wybudowanych tras rowerowych, szlaków wodnych, szlaków konnych
  i turystycznych (kod 762012),
 • Organizacje współpracujące ponad granicami (kod RCO87),
 • Uczestnictwo we wspólnych programach szkoleniowych (RCO85) - Wyklucza się podwójne liczenie uczestników w przypadku więcej niż jednego programu szkoleniowego w ramach tego samego projektu. Każda osoba fizyczna może być
  w ramach projektu policzona tylko raz.

 

Wskaźniki rezultatu w ramach Priorytetu 2:

 • Liczba osób o zwiększonej świadomości wspieranych produktów turystycznych (kod 910061),
 • Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem (RCR77),
 • Organizacje współpracujące ponad granicami po zakończeniu projektu (kod RCR84),
 • Liczba osób kończących wspólne programy szkoleniowe (kod RCR81). Każdy uczestnik powinien być liczony w ramach projektu najwyżej raz, nawet jeśli uczestniczą w więcej niż jednym działaniu projektowym.

 

Evropská komise schválila 4. října 2022 Program Interreg Česko-Polsko 2021-2027 (CCI 2021TC16RFCB024).

Prováděcí rozhodnutí Komise č. C(2022)7169

https://www.cz-pl.eu/programovy-dokument

V nařízení je zakotvena realizace Fondu malých projektů, proto i v novém období budou Fondy součástí přeshraničních programů. Administrativa a finanční řízení Fondu malých projektů v programovém období 2021-2027 bude podstatně jednodušší, jelikož z nařízení vyplývá povinnost uplatnění zjednodušených možností vykazování, a to u všech menších projektů s hodnotou do 100.000 EUR. Mezi zjednodušené varianty vykazování nákladů se řadí použití jednotkových nákladů (tzv. unit costs), paušálních částek (tzv. lump sums) a paušálních sazeb (tzv. flat rates), případně kombinace všech těchto třech typů.

Fond malých projektů bude v novém období podporovat rozvoj cestovního ruchu (priorita 2) a dále měkké aktivity určené pro spolupráci institucí a obyvatel (tzv. priorita 4).

Priorita 2

"Cestovní ruch" - posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích - priorita spravována polským sekretariátem Euroregionu Glacensis

Priorita 4

"Spolupráce institucí a obyvatel" - budování vzájemné důvěry, zejména podporou akcí people to people  - priorita spravována českým sekretariátem Euroregionu Glacensis

https://www.euro-glacensis.cz/info-o-programu-interreg.html?lang=10

Finanční rozsah dotace EFRR

Priorita 2

malé projekty zaměřené na drobnou infrastrukturu v cestovním ruchu

 • 2.000 – 40.000 EUR u samostatného projektu
 • 4.000 – 80.000 EUR u projektu s principem vedoucího partnera

další malé projekty

 • 2.000 - 30.000 EUR u samostatného projektu
 • 4.000 - 80.000 EUR u projektu s principem vedoucího partnera

Priorita 4

 • 1.000 – 30.000 EUR u samostatného projektu
 • 2.000 – 60.000 EUR u projektu s principem vedoucího partnera

U projektů s vedoucím partnerem nebude stanoveno rozdělení poměru financování mezi partnery

Typy malých projektů

 • Společný projekt s principem vedoucího partnera (dříve porjekt typou A) – předkládána společná žádost a projekt je realizován společně, je umožněna účast partnerů z jiného euroregionu (projekt se řídí pravidly FMP dle Vedoucího partnera)
 • Samostatný projekt (dříve projekt typu C) – malý projekt bez finanční účasti zahraničního partnera, partner se účastní přípravy a realizace projektu, zapojen je společný personál

vhodné aktivity V RÁMCI PRIORITY 2 priorita spravována polským sekretariátem Euroregionu Glacensis 

Typy podporovaných aktivit:

1. Podpora vzniku nových, resp. rozvoj stávajících prvků cestovního ruchu

Podporovány jsou takové prvky cestovního ruchu, jejichž cílem je rozšířit, příp. propojit stávající nabídku turistických produktů v daném regionu.

Financovány mohou být následující aktivity:

 • oprava, revitalizace a/nebo zpřístupnění hmotných památek
 • podpora rozvoje muzeí a expozic
 • rozvoj sítě cyklostezek/cyklotras/singltreků
 • rozvoj sítě vodáckých tras, pěších tras, hipostezek, apod.
 • veřejná turistická infrastruktura
 • nehmotné kulturní dědictví

 

Cílem těchto opatření je podpořit projekty a investice, které doplní nabídku cestovního ruchu v dané přeshraniční lokalitě tak, že bude tvořit jednotný a komplexní produkt cestovního ruchu.

S ohledem na definovaný cíl, bude Program podporovat taková eco-inovativní řešení, která přispějí k minimalizaci dopadu na klima. Může jít např. o podporu energeticky úsporných řešení či využití obnovitelných zdrojů energie v rámci budované infrastruktury cestovního ruchu. Příkladem může být např. infocentrum s instalovanými obnovitelnými zdroji energie (např. solární panely), nasvícení památek úspornými zdroji osvětlení, instalace zelených střech na budovách apod. Kde to bude možné, bude Program podporovat využití recyklovaných materiálů.

2. Propojování a vytváření produktů cestovního ruchu a jejich propagace

Podporovány jsou takové aktivity, které pomohou upevnit povědomí návštěvníků o česko-polském pohraničí a formovat jeho vnímání jako společného turistického regionu. Financovány mohou být následující aktivity:

 

 • navrhování a realizace společných koncepčních řešení pro rozvoj, propagaci (s akcentem na moderní a udržitelné formy) a využívání kulturního a přírodního dědictví,
 • propojování a rozvoj stávajících produktů cestovního ruchu (např. vznik společné značky), případně spojené se vznikem nových přeshraničních produktů.

3. Podpora doprovodných aktivit souvisejících s rozvojem cestovního ruchu

Podporovány jsou aktivity související se snahou zmírnit negativní dopady cestovního ruchu nejen pro chráněná území a území v bezprostřední blízkosti chráněných území, ale také pro místní obyvatele, žijící v turisticky exponovaných lokalitách.

Dále jsou podporovány aktivity zlepšující kvalitu poskytovaných služeb a  zvyšující turistickou atraktivitu česko-polské území jako významného turistického regionu.

Financovány mohou být následující aktivity:

 • monitoring návštěvnosti
 • jazykové a odborné vzdělávání pracovníků v celém široce chápaném odvětví cestovního ruchu
 • výměnné stáže pracovníků v cestovním ruchu

Hlavní cílové skupiny, na které je třeba směřovat výše uvedené typy aktivit:

 • obyvatelé přeshraničního regionu
 • turisté a návštěvníci regionu
 • samosprávy turistických lokalit
 • organizace občanské společnosti
 • podnikatelské subjekty v cestovním ruchu a na něj navázaných odvětvích

Příklady způsobilých žadatelů na české i polské straně:

 • orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení
 • organizace, subjekty zřizované a zakládané orgány veřejné správy
 • nestátní neziskové organizace
 • Evropské seskupení pro územní spolupráci
 • církve a náboženské společnosti
 • asociace a sdružení působící v oblasti cestovního ruchu (včetně destinačních společností/organizací spravujících turistické značky)
 • vzdělávací instituce včetně vysokých škol
 • hospodářské komory

INDIKÁTORY VÝSTUPU PRO MALÉ PROJEKTY V RÁMCI PRIORITY 2

U priority 2 je žadatel povinen v projektové žádosti vybrat alespoň jeden z následujících indikátorů:

 • Počet podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu (kód RCO77),
 • Podpořená specializovaná cyklistická infrastruktura (kód RCO58),
 • Délka vybudovaných cyklotras, vodáckých tras, hipostezek a pěších stezek (kód 762012),
 • Organizace zapojené do přeshraniční spolupráce (kód RCO87),
 • Účast na společných programech odborné přípravy (RCO85) - Duplicitní započítání účastníků v případě více než jednoho programu odborné přípravy v rámci téhož projektu je vyloučeno. Každá fyzická osoba smí být v rámci projektu vykázána pouze jednou.

Indikátory výsledku v rámci priority 2:

 • Počet osob se zvýšeným povědomím o podpořených turistických produktech (kód 910061),
 • Počet návštěvníků podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu (RCR77),
 • Organizace zapojené do přeshraniční spolupráce po dokončení projektu (kód RCR84),
 • Dokončené společné programy odborné přípravy (kód RCR81). Každý účastník by měl být v rámci projektu započítán maximálně jednou, přesto že se třeba účastní více aktivit v rámci projektu.