CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Poznajemy się

CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_038/0003313 pn. Poznajemy się

Tytuł projektu: “Poznajemy się”

 Nr projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_038/0003313

 

Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Oś priorytetowa 4 – Uproszczone wykazywanie wydatków v.3

 

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis

Partner Projektu: Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis

 

Termin realizacji projektu: 15.01.2023-31.05.2023

 

Całkowite wydatki kwalifikowalne dla projektu:  7114,00  EUR

Całkowite dofinansowanie z EFRR:  6046,90 EUR

 

Cel projektu: Celem projektu jest rozwój współpracy transgranicznej w Euroregionie Glacensis oraz poznanie Euroregionu. W 10.2022 roku odbyły się wybory w Czechach , dlatego potrzebne są wspólne spotkania burmistrzów, wójtów, starostów, pracowników zajmujących się współpracą transgraniczną w gminach  i jednostkach podległych w celu wzajemnego poznania. Nawiązanie i rozwój kontaktów zaowocuje nowymi partnerstwami i projektami.

W ramach realizacji projektu zaplanowano 3 wyjazdy do miast w powiecie strzelińskim, ząbkowickim i wałbrzyskim.  Celem realizacji wydarzeń jest nawiązanie kontaktów pomiędzy nowo wybranymi samorządowcami z Czech i pogłębianie kontaktów polskich i czeskich członków EG.

Planowany jest także wyjazd przedstawicieli samorządów do Pragi, stolicy RCz. W wyjeździe wezmą udział przedstawiciele samorządów - członków polskiej części EG. Celem wyjazdu jest poznanie kraju partnera, pogłębienie wiedzy o kulturze, historii, tradycji i tożsamości narodowej parterów. Zaplanowano zwiedzanie Pragi oraz atrakcji turystycznej. Wyjazd będzie 2 dniowy.

 

W ramach projektu partnerskiego parter czeski zorganizuje 3 wspólne wyjazdy Polaków i Czechów do Hradca Kralove, Ołomuńca, Pardubic oraz wyjazd czeskich uczestników do Wrocławia.