CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Poznajemy naszych sąsiadów

“Poznajemy naszych sąsiadów” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0003066 Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska Osi priorytetowej 4. Współpraca instytucji i społeczności

Tytuł projektu: “Poznajemy naszych sąsiadów”

Nr projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0003066

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis

Partner Projektu: Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis

Całkowite wydatki kwalifikowalne dla projektu: 16 424,15 EUR

Całkowite dofinansowanie z EFRR: 13 960,52 EUR

 

Termin realizacji projektu: 1.04.2022-31.10.2022

 

Cel projektu: W ramach projektu zaplanowano polsko-czeski spływ pontonowy w Bardzie oraz wyjazd do Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr funkcjonującego na polsko-niemieckim obszarze przygranicznym. Celem spotkań jest nawiązanie i pogłębianie kontaktów polskich i czeskich członków EG oraz poznanie doświadczeń w ramach tej współpracy transgranicznej  i funkcjonowania polsko-niemieckiego euroregionu. Nawiązanie i rozwój kontaktów pomiędzy samorządowcami z Polski i Czech zaowocuje nowymi partnerstwami i projektami.

Kluczowe działania projektu:

1. Zarządzanie projektem

2. Wspólne spotkania:

  1. Wyjazd studyjny do Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr funkcjonującego na  polsko-niemieckim obszarze przygranicznym
  2. Polsko-czeski spływ pontonowy w Bardzie