CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

25 lat Euroregion Euroregion

Tytuł projektu: „25 lat Euroregionu Glacensis/ 25 let Euroregionu Glacensis” Numer projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002649

 

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska

Okres realizacji projektu: 01.01.2021-31.12.2021

Całkowita wartość mikroprojektu: 22 525,00 EUR

Wartość dofinansowania z EFRR: 19 146,25 EUR

 

OPIS PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest zwiększenie intensywności współpracy instytucji i społeczności w regionie przygranicznym. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację działań ukierunkowanych na wielopłaszczyznową współpracę, dzięki którym będzie promowana współpraca transgraniczna oraz wspólny obszar. Poprzez prowadzone działania nastąpi zwiększenie świadomości społeczeństwa po obu stronach granicy, zostanie podniesiony poziom wzajemnego poznania, zrozumienia i zaufania między społecznościami lokalnymi. Ponadto realizowane działania doprowadzą do zwiększenia intensywności istniejącej już współpracy pomiędzy partnerami oraz pozwolą na nawiązanie nowych partnerstw.

Głównym tematem konferencji będzie podsumowanie dotychczasowych sukcesów i wsparcie dalszego rozwoju polsko-czeskiej współpracy na pograniczu. 2021 rok jest dla Euroregionu Glacensis 25. rokiem jego istnienia w roli inicjatora i "lokomotywy" polsko-czeskiej współpracy. Rocznicowa konferencja będzie wyjątkowym czasem, aby zidentyfikować i podsumować efekty osiągnięte w ramach wzajemnej współpracy w minionych latach, będzie to także okazja do wyróżnienia najlepszych dotychczasowych przedsięwzięć podjętych na polu współpracy transgranicznej, podsumowania najlepszych partnerstw oraz podziękowania osobom, które w największym stopniu przyczyniły się do rozwoju współpracy w minionym okresie. Wydarzenie będzie dwudniowe. Pierwszy dzień poświęcony będzie prezentacji minionego 25-lecia współpracy transgranicznej, podsumowaniu dotychczasowych sukcesów. Podczas drugiego dnia wydarzenia zostanie zorganizowana wizyta studyjna, w ramach której chcemy pokazać uczestnikom atrakcje EG oraz inwestycje, które zostały zrobione dzięki współpracy transgranicznej. Będą to także przykłady dobrych praktyk zrealizowane dzięki Funduszowi Mikroprojektów oraz dużych projektów Programu Interreg V-A.