CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Uczymy się razem z sąsiadami 2

Tytuł projektu: Uczymy się razem z sąsiadami 2 nr projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002225

Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Osi priorytetowej 4. Współpraca instytucji i społeczności

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis

 Całkowite wydatki kwalifikowalne dla projektu: 23 252,10 EUR

Całkowite dofinansowanie z EFRR: 19 996,33 EUR

Termin realizacji projektu: 1.03.2021-30.11.2021

Cel projektu: W ramach projektu zaplanowano wyjazdy do Euroregionu Tatry oraz Euroregionu Karpackiego funkcjonującego na obszarach przygranicznych Polski, Ukrainy, Słowacji, Rumunii i Węgier. Celem wyjazdów jest poznanie zasad funkcjonowania EUWT w Euroregionie Tatry oraz Euroregionu Karpackiego, a zwłaszcza stworzonej dla obszaru objętego działaniem Euroregionu Karpackiego Marki Carpathia.

 

Kluczowe działania projektu:

 

Zarządzanie projektem

  1. Wyjazdy studyjne:

2.1       2-dniowy wyjazd do polsko-słowackiego Euroregionu Tatry

2.2       3-dniowy wyjazd do Euroregionu Karpackiego funkcjonującego na obszarach przygranicznych Polski, Ukrainy, Słowacji,Rumunii i Węgier.