CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Promocja współpracy transgranicznej na obszarze Euroregionu Glacensis

Projekt „Promocja współpracy transgranicznej na obszarze Euroregionu Glacensis” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002557 jest współfinansowany ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

Szanowni Państwo, 

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis wraz z Euroregionem Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis realizuje projekt  pn. „Promocja współpracy transgranicznej na obszarze Euroregionu Glacensis”  nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002557. Celem projektu jest promocja działalności transgranicznej Euroregionu Glacensis oraz współpracy partnerskiej. Dzięki promocji dobrych praktyk oraz optymalnych działań na rzecz rozwoju pogranicza przyczynimy się do zwiększenia poczucia przynależności mieszkańców z pograniczem polsko-czeskim. Zaprezentujemy społeczności EG modelowe przykłady współpracy na polsko-czeskim pograniczu. Pokażemy efekty wzajemnej współpracy i transgranicznych działań. Realizacja projektu promocyjnego będzie miała bezpośredni wpływ na rozwoju świadomości i wiedzy społeczności lokalnej, a także uświadomi mieszkańcom pogranicza, że wszyscy korzystamy z efektów nawiązanych w latach 90-tych XX wieku partnerstw. Projekt umożliwi przedstawienie ogromu kompleksowych zmian na polsko-czeskim pograniczu, które zaszły dzięki wieloletniej współpracy transgranicznej

W ramach projektu zrealizujemy szereg działań mających na celu promocję współpracy transgranicznej: film promujący efekty współpracy transgranicznej, kalendarz promujący działalność EG oraz konkurs o tematyce transgranicznej skierowany do wszystkich mieszkańców pogranicza.

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis

Partner Projektu: Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis

 

Całkowita wartość mikroprojektu: 23 649,31 EUR

Wartość dofinansowania z EFRR: 20 000,00 EUR

Środki z budżetu państwa: 1 176,47 EUR

Środki własne: 2 472,84 EUR

 

Termin realizacji: 01.01.2021-15.10.2021