CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zakup sprzętu do videokonferencji

Zakup sprzętu do videokonferencji

                                                                                                         
Mikroprojekt „Zakup sprzętu do videokonferencji”
nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002556 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis
Program Interreg V- Republika Czeska – Polska.

Celem projektu jest zapewnienie właściwego poziomu współpracy, koordynacji i wykorzystania wspólnie wypracowanych rozwiązań w zakresie współpracy transgranicznej, przyniesienie oszczędności na etapie planowania i realizacji oraz ewaluacji działań transgranicznych. Wykorzystanie potencjału, które oferuje współpraca instytucji i podniesienie jej poziomu dzięki możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii umożliwiających kontakty nawet w czasie zagrożenia epidemiologicznego.

Partner Wiodący: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis

Partnerzy projektu: Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion
Glacensis
Całkowita wartość mikroprojektu: 6 800 Euro
Wartość dofinansowania z EFRR: 5 780 Euro
Środki z budżetu państwa: 340 Euro
Środki własne: 680 Euro

Termin realizacji: 02.11.2020 – 31.01.2021

W ramach projektuzakupiono sprzęt do videokonferencji do salki konferencyjnej w siedzibie Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis w celu zapewnienie właściwego poziomu współpracy, koordynacji i wykorzystania wspólnie wypracowanych rozwiązań w zakresie współpracy transgranicznej. Sprzęt będzie służył obu partnerom oraz potencjalnym wnioskodawcą i beneficjentom po obu stronach pogranicza w sprawach transgranicznych w przypadkach braku możliwości bezpośredniego kontaktu.