CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dokument „Strategia rozwoju Euroregionu Glacensis 2020+”

Dokument „Strategia rozwoju Euroregionu Glacensis 2020+”

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu dokument „Strategia rozwoju Euroregionu Glacensis 2020+” opracowany w ramach projektu pn. „Strategia Euroregionu Glacensis 2020+” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001803 przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis wraz z Euroregionem Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis.

Celem projektu było opracowanie Strategii na lata 2020+, która wskaże dalsze kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru euroregionu, przyczyni się do rozwoju stworzonych warunków, by działania transgraniczne uzyskały nowy wymiar (np. nowe obszary współpracy, nowe współpracujące podmioty) i kontynuowane były także po 2020 roku.

Podstawą sformułowania poszczególnych priorytetów i działań Strategii była obszerna diagnoza społeczno-gospodarcza, która została przeprowadzona po obu stronach granicy. Pracom nad dokumentem towarzyszyły również konsultacje społeczne, a dokument był udostępniany w polskiej i czeskiej wersji językowej interesariuszom z terenu Euroregionu Glacensis oraz obszaru wsparcia Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis.

Dziękujemy Członkom Komitetu ds. Strategii, którzy aktywnie uczestniczyli w pracach nad dokumentem.