CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Prezentacja ze szkolenie 10.09.2019

Prezentacja ze szkolenie 10.09.2019

Szanowni Państwo,

zamieszczamy prezentację ze szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców w ramach 7 naboru Funduszu Mikroprojektów w EG Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, które odbyło się w dniu 10 września 2019 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Sali Koncertowej Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

                     

Z dniem 31 maja 2019 r. rozpoczął się 7 nabór (rozdanie) do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska do:

*OP 2 - Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia - z warunkiem, by mikroprojekty przyczyniały się tylko do realizacji wskaźnika produktu „Liczba elementów bogactwa kulturowego/przyrodniczego o podniesionej atrakcyjności” - 91002

OPIS WSKAŹNIKA: Przez „element” rozumie się konkretne dziedzictwo materialne lub niematerialne – zabytek nieruchomy lub ruchomy, park narodowy lub element przyrodniczy (w RCz typowo np. pomniki przyrody/narodowe pomniki przyrody), tradycyjny festiwal, tradycja ludowa itd.

Musi zawierać zarówno element odnoszący się do dziedzictwa (tzn. czegoś, co jest przenoszone z pokolenia na pokolenie i jest mocno i długotrwale zakorzenione na obszarze oraz/lub w jego środowisku społeczno-gospodarczym), jak również element wspólnego, tzn. istniejącej więzi, czegoś, co sprawia, że można uważać ten element za wspólny, dotyczący obszaru i mieszkańców po obu stronach granicy.

Wskaźnik realizuje zarówno mikroprojekt, w którego ramach bezpośrednio poprawi się stan konkretnego elementu dziedzictwa przyrodniczego/kulturowego (np. remont zabytków kultury, obiektów sakralnych, "rekultywacja" zdewastowanego pomnika przyrody itp.), ale na przykład również dofinansowany element dziedzictwa niematerialnego, w którego przypadku nie musi koniecznie nastąpić poprawa stanu, ale np. jego odnowienie, ożywienie, rozpropagowanie tak, żeby ten element (tradycja ludowa itp.) przetrwał i dalej się rozwijał.

*OP 4 - Współpraca instytucji i społeczności