CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Vyhlášení prvního náboru do Fondu malých projektů v prioritě 2 – Cestovní ruch

Sdružení polských obcí Euroregionu Glacensis, jako správce Fondu malých projektů v Euroregionu Glacensis, si Vás dovoluje informovat, že dne 28.03.2024 byla...

Sdružení polských obcí Euroregionu Glacensis, jako správce Fondu malých projektů v Euroregionu Glacensis, si Vás dovoluje informovat, že dne 28.03.2024 byla vyhlášena průběžná výzva k předkládání žádostí o dotaci do Fondu malých projektů v Euroregionu Glacensis pro období 2021-2027 v rámci Priority 2 Cíl. 2.1 Lepší přeshraniční využití potenciálu udržitelného cestovního ruchu pro hospodářský rozvoj česko-polského pohraničí.

Žádosti se přijímají průběžně, přičemž se podávají v rámci jednotlivých kol vyhlášené kontinuální výzvy.

Na webových stránkách http://euroregion-glacensis.ng.pl/72 budou pravidelně zveřejňovány termíny jednotlivých kol výzvy k předkládání projektů a nejzazší termíny, do kdy musí být projektové žádosti v rámci daného kola výzvy doručeny Správci FMP, a také termíny zasedání EŘV, na kterých budou projednávány malé projekty předložené v rámci daného kola výzvy.

Termín pro překládání žádostí o dotaci na malé projekty v rámci 1. kola je do dne 31. května 2024.

Plánované datum zasedání Euroregionálního řídícího výboru, na kterém budou projektové žádosti předložené v rámci prvního kola výzvy projednávány, je v září 2024.

Projektová žádost se vyplňuje v systému FMP dostupném na adrese https://fmp.cz-pl.eu, kde je nutné si nejprve vytvořit účet a následně přistoupit k vyplnění formuláře projektové žádosti .

Tištěná verze se nepředkládá - projektová žádost se podává prostřednictvím elektronického podpisu.

Finanční rozsah dotace z EFRR:

Další malé projekty

 • 2 000 - 30 000 EUR u samostatného projektu
 • 4 000 - 60 000 EUR u projektu s principem vedoucího partnera

 

Projekty zaměřené na drobnou infrastrukturu v cestovním ruchu

 

 • 2 000 - 40 000 EUR u samostatného projektu
 • 4 000 - 80 000 EUR u projektu s principem vedoucího partnera

Alokace 1. kola výzvy je rozdělena mezi jednotlivé způsobilé aktivity v rámci priority 2 následovně:

 1. Podpora vzniku nových, resp. rozvoj stávajících prvků cestovního ruchu - 620 000,00 EUR, z toho:
 • Oprava, revitalizace a/nebo zpřístupnění hmotných památek - 160 000,00 EUR
 • Podpora rozvoje muzeí a expozic - 80 000,00 EUR
 • Veřejná turistická infrastruktura - 160 000,00 EUR
 • Rozvoj sítě cyklostezek/cyklotras/singltreků vycházejících ze stávajících přeshraničních koncepcí - 80 000,00 EUR
 • Rozvoj sítě vodáckých tras, pěších tras, hipostezek, apod. – 80.000,00 EUR.
 • Podpora rozvoje a propagace nehmotného kulturního dědictví - 60 000,00 EUR
 1. Propojování a vytváření produktů cestovního ruchu a jejich propagace - 120 000,00 EUR, z toho:
 • Vytváření nových přeshraničních turistických produktů a nabídek nebo propojování a rozvoj stávajících a společná propagace - 60 000,00 EUR
 • Podpora společných koncepčních řešení (včetně databází) pro rozvoj, propagaci a využívání kulturního a přírodního dědictví - 60 000,00 EUR
 1. Podpora doprovodných aktivit souvisejících s rozvojem cestovního ruchu - 60 000,00 EUR