CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

17 lipca 2020

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis

Szanowni Państwo,

W dniu 16 lipca 2020 roku o godz. 12.00 w Hotelu Kłodzko na Boguszynie k/Kłodzka odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis.

Zgromadzeni przedstawiciele gmin członkowskich SGPEG podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytoryczne z działalności oraz wykonania budżetu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis za 2019 rok.

Walnego Zgromadzenia podjęło również uchwały dotyczące zmiany Statutu Stowarzyszenia, Regulaminu Pracy Zarządu, Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia oraz Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej.

W związku z ogłoszeniem pandemii COVID-19 oraz wprowadzonymi w marcu br. ogólnokrajowymi środkami bezpieczeństwa i obostrzeniami nie mogło odbyć się posiedzenie Zarządu ani Walnego Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Aby zabezpieczyć się przed podobnymi, nieoczekiwanymi sytuacjami na przyszłość i usprawnić pracę Zarządu oraz całego Stowarzyszenia postanowiono wprowadzić zapis o możliwości przeprowadzenia posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za pomocą wideokonferencji lub innych narzędzi informatycznych.

Postanowiono usprawnić również podejmowanie decyzji i uchwał Walnego Zgromadzenia wprowadzając zapis o możliwości przeprowadzenia procedury obiegowej w formie elektronicznej ( e-mail ).

Pani Bernadeta Tambor, Sekretarz EG, Dyrektor biura przekazała zebranym informacje na temat stanu wdrażania Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Interreg V-A RCz-P, poinformowała o rozpoczętym z dniem 1 lipca br. nowym naborze w OP4 oraz OP2 oraz planowanych szkoleniach.