CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Strategia Euroregionu Glacensis 2020+

Tytuł projektu: Strategia Euroregionu Glacensis 2020+ Nr projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001803

 

Szanowni Państwo,

w dniu 1 lipca br. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis wraz z Euroregionem Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis rozpoczęło realizację projektu własnego pn. Strategia Euroregionu Glacensis 2020+ w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska. 

Celem projektu jest opracowanie strategii Euroregionu Glacensis na lata 2020+, która wskaże dalsze kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru euroregionu, przyczyni się do rozwoju stworzonych warunków, by działania transgraniczne uzyskały nowy wymiar (np. nowe obszary współpracy, nowe współpracujące podmioty) i kontynuowane były także po 2020 roku.

 

Partner Wiodący: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis

Partner Projektu: Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis

Całkowite wydatki kwalifikowalne dla projektu: 45 081,94 EUR

Całkowite dofinansowanie z EFRR: 38 318,00 EUR

Termin realizacji projektu: 1.07.2019-31.12.2020

 

Kluczowe działania projektu: Opracowanie Strategii EG na lata 2020+:

 ETAP 1:

  1. Wybór Komitetu Sterującego ds. Strategii EG. Wyboru dokonają władze każdego Stowarzyszenia.
  2. Opracowanie Diagnozy społeczno-gospodarcza i Analiza SWOT dla każdej strony granicy.

Każdy z partnerów zleci firmie zewnętrznej opracowanie dokumentów po swojej stronie granicy oraz dokona ostatecznego tłumaczenia dokumentu na język partnera.

Podczas realizacji 1 etapu zostaną zorganizowane warsztaty, po 1 po każdej stronie granicy. Zostanie przeprowadzona weryfikacja diagnozy oraz wypracowanie SWOT .

  ETAP 2:

Etap 2 będzie obejmował opracowanie na podstawie odrębnych diagnoz wspólnej diagnozy dla całego obszaru. PW zleci opracowanie Strategii firmie zewnętrznej. Podczas realizacji 2 etapu zostaną zorganizowane dwudniowe warsztaty konsultacyjne wspólnego KS oraz pracowników biur EG. Podczas warsztatów nastąpi wypracowanie celów, priorytetów i działań.

Na posiedzieniu Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis  w dniu 12 czerwca 2019 r. w Wambierzycach dokonano wyboru członków Komitetu Sterującego ds. Strategii EG:

1. Zbigniew Tur - Gmina Kłodzko

2. Mateusz Jellin - Gmina Polanica Zdrój

3. Anna Horodyska - Gmina Kondratowice

4. Bożena Rynkowska - Gmina Niemcza

5. Grażyna Orczyk - Gmina Złoty Stok

6. Jerzy Król - Gmina Szczytna

7. Dorota Konieczna - Enőzel - Gmina Pieszyce

8. Aneta Potoczna - Gmina Kudowa Zdrój

9. Andrzej Lipiński - Gmina Mieroszów

 

Strona czeska również wybrała skład Komitetu Sterującego ds. Strategii EG:

1. Ing. Roman Klíma - Krajský úřad Královéhradeckého kraje

2. Mgr. Miroslav Smejkal - Krajský úřad Pardubického kraje

3. Mgr. et Mgr. Alice Navrátilová - Krajský úřad Olomouckého kraje

4. Alena Windová - Město Staré Město pod Sněžníkem

5. Miroslav Wágner - Euroregion Glacensis

6. Miroslav Kocián - Euroregion Glacensis

7. Petr Hudousek - Euroregion Glacensis

8. Ing. Jiří Vancl - Obec Lánov

 

Projekt własny otrzymał dofinansowanie w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020