CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zapytanie cenowe na

wyprodukowanie, przygotowanie do emisji i emisja cyklu 6 reportaży po minimum 20 minut każdy przedstawiających 12 atrakcji turystycznych Euroregionu Glacensis

Zamówienie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2014 -2020 „Przekraczamy granice”

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Polskie Radio S.A., al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa. Data wpłynięcia - 2019-04-11. Cena - 60.000,00 PL

Pełna lista podmiotów

Polskie Radio S.A., al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa. Data wpłynięcia - 2019-04-11. Cena - 60.000,00 PL

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmian treści zapytania cenowego wraz termin składania i otwarcia ofert
W punkcie A.3. Opis przedmiotu zamówienia oraz w Formularzu oferty:

usuwa się zapis

„Wyrażam zgodę na przekazanie praw autorskich Zamawiającemu do wykonanego przedmiotu zamówienia w zakresie możliwości wykorzystywania materiału do jego ekspozycji w formie elektronicznej jak również do posługiwania się tylko częścią materiału lub zmiany jego treści w celach promocyjnych/informacyjnych Zamawiającego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.”

Wprowadza się nowy zapis :

„Wykonawca udzieli Zamawiającemu bezterminowej licencji niewyłącznej, uprawniającej Zamawiającego do niekomercyjnego korzystania z przedmiotu zamówienia. W ramach udzielonej licencji Zamawiający ma prawo korzystania z przedmiotu zamówienia lub jego fragmentów m.in. w poniżej wymienionych działaniach o charakterze niekomercyjnym :

1) do celów dokumentacyjnych (archiwalnych),

2) w celach informacyjnych o zrealizowanej kampanii, w tym udostępnienia dla potrzeb podmiotu, który przekazuje wkład finansowy na kampanię (m. in. organy UE),

3) dla potrzeb wewnętrznych własnych,

4) dla potrzeb informacyjnych lub szkoleniowych

na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku,

b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu lub formatu,

c) publiczne udostępnienie przedmiotu zamówienia lub jego fragmentów podczas konferencji i spotkań organizowanych przez Zamawiającego lub z udziałem Zamawiającego, w taki sposób aby każdy uczestnik konferencji lub spotkania mógł mieć do nich dostęp, w szczególności publiczne wyświetlanie lub odtwarzanie przedmiotu zamówienia,

d) publiczne udostepnienie przedmiotu zamówienia lub jego fragmentów w portalach społecznościowych i na stronie internetowej Zamawiającego, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp, w szczególności wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,

e) wykorzystywanie fragmentów przedmiotu zamówienia do celów promocji i reklamy.”

W związku z powyższym przedłużeniu ulega termin składania i otwarcia ofert.

B.5. Sposób przygotowywania oferty.

8. Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej napisem:

Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego oraz oznaczona następująco:

„Oferta na wyprodukowanie, przygotowanie do emisji i emisję reportażu lub cyklu reportaży przedstawiających wybrane atrakcje turystyczne Euroregionu Glacensis

Nie otwierać przed dniem 12.04.2019. r., godz. 09:10

(sposób oznaczenia dotyczy ofert sporządzonych po ogłoszeniu zmian)

Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć ją pieczęcią Wykonawcy.

W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

1. Dopuszcza się przed terminem otwarcia ofert zmianę lub wycofanie wcześniej złożonej oferty. W takim wypadku oferent składa pisemne oświadczenie o zmianie lub wycofaniu swojej oferty. Każda modyfikacja lub pismo wycofujące ofertę powinno być zapieczętowane według zasad obowiązujących przy składaniu ofert, przy czym koperta musi być opatrzona dodatkowym napisem: „zmiana” lub „wycofanie”.

2. Na Ofertę składają się:

a. wypełniony Formularz oferty, którego wzór stanowi - załącznik nr 1 do zapytania,

b. oświadczenia i dokumenty wymagane w zapytaniu

B.6. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1) Miejsce składania ofert:

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis ul. Łukasiewicza 4a/2, 57-300 Kłodzko - sekretariat

2) Termin składania ofert upływa dnia 12.04.2019 r. godz. 09:00

3) Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy.

B.7. Miejsce i termin otwarcia ofert .

Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie ostatecznego terminu na ich składanie, określonego w pkt. B.6. tj. w dniu 12.04.2019 godz. 09:10 w siedzibie Zamawiającego - Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis ul. Łukasiewicza 4a/2, 57-300 Kłodzko - sekretariat

Pozostałe warunki zapytania pozostają bez zmian

W zaącznikach do pobrania zaktualizowany formularz ofertowy oraz zmiana treści zapytania.

Zapytanie cenowe na wyprodukowanie, przygotowanie do emisji i emisja cyklu 6 reportaży po minimum 20 minut każdy przedstawiających 12 atrakcji turystycznych Euroregionu Glacensis – 6 atrakcji z polskiej strony oraz 6 atrakcji ze strony czeskiej o znaczeniu transgranicznym w rozgłośni radiowej o zasięgu krajowym

Projekt „Promocja współpracy w Euroregionie Glacensis”.
Nr rejestracyjny projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000054

Zamówienie realizowane jest z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8.

Termin składania ofert – 05.04.2019 r. do godz. 09:00

Otwarcie ofert – 05.04.2019 r. o godz. 09:10

Treść ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności

Poniżej do pobrania treść zapytania cenowe w word oraz pdf