EUWT

 

Europejskie Ugrupowanie

Współpracy Terytorialnej.

Zobacz więcej

Fundusz Mikroprojektów

 

 

Fundusz Mikroprojektów

w Euroregionie Glacensis kierowany

przez Sekretarza Euroregionu Dyrektora Biura Bernadetę Tambor

Zobacz więcej

 

 

Aktualności

20.10.2016 r. 

Szanowni Państwo,

w dniach 24 - 25 października 2016 r. (poniedziałek i wtorek)

Biuro Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis będzie nieczynne z powodu wyjazdu służbowego

Za utrudnienia przepraszamy

 

 

 

 

10.10.2016 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców w ramach 2 naboru Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A RCz-PL, które odbędzie  się 3 listopada 2016 r.  ( czwartek ) o godz. 10.00 w Kłodzku. O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy w późniejszym terminie.

Zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 20 października 2016 r.

mailem ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) lub faksem ( 74/865-91-66 ) podajac imię, nazwisko, nazwę instytucji i dane kontaktowe.

 

06.10.2016

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis zaprasza do złożenia oferty na wykonanie materiałów promocyjnych w ramach mikroprojektu " 20 lat Euroregionu Glacensis ''.

Poniżej szczegóły zapytania ofertowego 

 

12.09.2016 r.

Szanowni Państwo,

 

5 października 2016 r. w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu odbędzie się

Polsko-Czeska Giełda Partnerstw jako regionalna impreza towarzysząca Konferencji Rocznej Programu Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.Uczestnicy Giełdy Partnerstw będą mieli możliwość nawiązania nowych kontaktów partnerskich oraz poszukiwania inspiracji do polsko-czeskich projektów. W trakcie Giełdy Partnerstw zapewnione jest tłumaczenie dla uczestników z Polski i Czech.

 

Zaproszenie i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.cz-pl.eu. Zgłoszenia należy przesyłać na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w terminie do dnia 20 września 2016 r.

 

Wydarzenie Roczne Programu organizowane jest wspólnie przez Wspólny Sekretariat w Ołomuńcu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

28.07.2016 r.

Euroregion Glacensis zaprasza do złożenia oferty dotyczącej projektu graficznego na kodyfikację logo Euroregionu Glacensis. Wyłoniony projekt zostanie nagrodzony kwotą 800,00 Euro. W załączeniu ogłoszenie o konkursie. 

Do pobrania ogłoszenie o konkursie>>>

25.07.2016 r.

W dniu 15.07.2016 został zakończony pierwszy nabór w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. Od 16.07.2016 r. trwa kontrola kwalifikowalności złożonych mikroprojektów. Do Partnerów wiodących/Wnioskodawców, za pośrednictwem programu MS2014+, wysyłane są wezwania do uzupełnienia lub Potwierdzenie o niespełnieniu wymogów kontroli kwalifikowalności. Termin na uzupełnienie braków wynosi 10 dni roboczych od dnia wysłania wezwania za pośrednictwem programu MS2014+. Możliwość uzupełnienia braków jest tylko jedna. W piśmie informującym o stwierdzonych brakach we wniosku zwarta jest instrukcja co do dalszego postepowania.
Jednocześnie przypominamy, iż wszystkie czynności związane z mikroprojektem od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie realizowane są za pośrednictwem programu MS2014+.

18.07.2016 r.

Z dniem 16 lipca 2016 r. rozpoczął się II nabór (rozdanie) Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska. W ramach II naboru  można składać wnioski o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Osi Priorytetowej 2 oraz Osi Priorytetowej 4 tylko przez nowych kwalifikowalnych wnioskodawców na podstawie dokumentacji FM.
Nowy wnioskodawca to taki wnioskodawca, który do tej pory nie rozliczył (merytorycznie i finansowo) żadnego mikroprojektu w ramach POWT RCz-RP. Za mikroprojekt realizowany przez nowego wnioskodawcę uznaje się pierwszy wniosek o dofinansowanie złożony przez niego na i zatwierdzony przez EKS. W przypadku złożenia kilku mikroprojektów na to samo posiedzenie EKS wszystkie są uznawane za złożone przez nowego wnioskodawcę.  Za mikroprojekty nowego wnioskodawcy uznaje się także te, które będą składane przez instytucje realizujące już mikroprojekty w POWT RCz-RP, a które będą realizowane przez podmioty (bez osobowości prawnej) nie korzystające do tej pory z FM POWT.
W przypadku mikroprojektów typu A dopuszczalne jest, aby kryterium nowego wnioskodawcy spełniał minimum jeden z Partnerów projektu – nie ma znaczenia czy jest to Partner Wiodący czy Partner projektu.   

Zmianie ulega również zał. Nr 12 do Wytycznych Wnioskodawcy – szczegółowy budżet mikroprojektu.  Podstawową zmianą jest brak 3 podstawowych działań tj. 0 – przygotowanie, 1 – Zarządzanie, 2 – Promocja. Wnioskodawca nie ma również obowiązku dzielenia budżetu na poszczególne działania kluczowe w mikroprojekcie - musi natomiast przyporządkować wydatki do minimum jednego działania kluczowego – nazwa tego działania jest w gestii Wnioskodawcy. Może to być np. Konferencja jeżeli przedmiotem mikroprojektu jest zorganizowanie konferencji. W przypadku mikroprojektów typu A dopuszczalne są wydatki na przygotowanie mikroprojektu do wysokości 1% kosztów kwalifikowalnych. W odróżnieniu od dużych projektów nie jest to kwota ryczałtowa (rozliczana będzie metodą kosztów rzeczywistych) i należy ja przyporządkować do rozdziału 7.1 . Uwaga nie wpisujemy już kwoty w prawym górnym roku – pole to zostanie wypełnione automatycznie po wybraniu w kolumnie  Kod x – 7 oraz w kolumnie Kod x.y. – 7.1 Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego. W przypadku mikroprojektów typu B i C koszty przygotowawcze nie są kwalifikowalne.
W szczegółowym budżecie w zakładce Całość uzupełniamy pole Název VP / Nazwa PW - w przypadku mikroprojektów typu B i C -  oraz dodatkową w zależności od ilości parterów pole Název partnera / Nazwa partnera w przypadku mikroprojektów typu A   (nazwy te automatycznie zostaną  przeniesione do pozostałych zakładek). Należy również uzupełnić nazwę mikroprojektu oraz datę sporządzenia.  Po wpisaniu wszystkich pozycji należy również wpisać w kolumnie EFRR wartość dofinansowania zgodnie ze źródłami finansowania (pole to nie jest uzupełniane automatycznie).

Szczegółowy budżet mikroprojektu - wzór obowiązujący od 16.07.2016 r.

30.06.2016 r.

W załączeniu propozycja projektowa miasta Jaroměř w zakresie nawiązania partnerstwa do mikroprojektu, którego głównym działaniem jest zwiększenie ruchu turystycznego poprzez realizację filmów promocyjnych w ramach OP 2 - wspólne działania informacyjne, marketingowe i promocyjne w dziedzinie wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych.

Do pobrania propozycja projektowa >>>

30.06.2016 r.

Błąd w programie MS2014+ został usunięty przez wykonawcę systemu.

29.06.2016 r.

W dniu 27.06.2016 r. operator systemu MS2014+ dokonał aktualizacji certyfikatów podpisów elektronicznych, które umożliwiają złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020. Związane to było z brakiem w systemie certyfikatów wydanych przez polskich dostawców po 01.04.2016 r. W związku z powyższym należy dokonać aktualizacji oprogramowania zgodnie z instrukcją na stronie programu https://mseu.mssf.cz 

29.06.2016 r.

Po aktualizacji systemu wystąpił błąd w programie MS2014+, który uniemożliwia zmianę budżetu. Wykonawca pracuję nad usunięciem problemu. Wykonawca systemu poinformuje jeśli prace zostaną zakończone.

28.06.2016 r.

Poniżej zamieszczono zmienione Wytyczne dla Wnioskodawcy Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą w dniu 27.06.2016 r. oraz zaktualizowany zał nr 2 do Wytycznych FM
do pobrania z opcją śledzenia zmian
do pobrania w pliku pdf
Załącznik nr 2 do Wytycznych FM

 

20.06.2016 r.

Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej poszczególne mikroprojekty  w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 - 2020 muszą także przyczynić się do osiągnięcia programowych wskaźników rezultatu dla odpowiedniej osi priorytetowej. Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie nie jest zobowiązany do wykazania ilościowo wskaźnika rezultatu (kwantyfikacji) nie ma obowiązku również wskazania daty jednakże powinien w opisie odnieść się do wskaźników rezultatu wskazanych w Dokumencie Programowym. W formularzu wniosku w rozdziale "Wskaźniki" należy wybrać wskaźnik produktu i dokonać jego opisu, a następnie wybrać wskaźnik rezultatu i również dokonać jego opisu. Kody wskaźników produktu oraz rezultatu wraz z wyjaśnieniami znajdują się w załączonym dokumencie do pobrania.

Opis wskaźników

08.06.2016 r.

Do pobrania informacja dotycząca stosowania podpisu elektronicznego niezbędnego do podpisania wniosku o dofinansowanie mikroprojektu w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska

 

20.05.2016 r.

Poniżej zamieszczono prezentację ze szkolenia dla wnioskodawców, które odbyło się 19 maja 2016 r. w Kłodzko oraz informację dotyczącą wypełniania obowiązkowych pól w formularzu wniosku o dofinansowanie do wypełnienia w dwóch wersjach językowych tj. w języku polskim i czeskim dla mikroprojektów typu B i C.

Zamieszczono również opis wskaźników dla OP 2 i 4

1. Prezentacja
2. Informacja o obowiązkowych polach dla projektów typu B i C
3. Opis wskaźników

05.05.2016 r.

Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie
z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis
w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska

Euroregion Glacensis jako Zarządzający Funduszem Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska ogłasza z dniem 05.05.2016 ciągły nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów z Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Glacensis

Jest to jeden nabór ciągły ogłoszony na cały okres programowania. Wnioski przyjmowane są na bieżąco, przy czym składane są w ramach poszczególnych rozdań (poszczególnych naborów) ogłoszonego ciągłego naboru. Decyzję w sprawie przyznania dofinansowania podejmuje EKS.

W celu spełnienia warunków i celów określonych dla FM Partner FM (Zarządzający FM) może ukierunkowywać zakres tematyczny składanych mikroprojektów oraz określać grupę wnioskodawców.

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami można składać wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego MS2014 +  https://mseu.mssf.cz

W ramach I naboru (rozdania) można składać wnioski o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Osi Priorytetowej 2 oraz Osi Priorytetowej 4 przez wszystkich kwalifikowalnych wnioskodawców na podstawie dokumentacji FM od dnia 05.05.2016 r.

Termin składania wniosków w ramach pierwszego naboru upływa z dniem 15 lipca 2016 r. Planowany termin posiedzenia EKS_u – październik 2016r.

Z dniem 16 lipca 2016 r. rozpoczyna się II nabór (rozdanie). W ramach II naboru  można składać wnioski o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Osi Priorytetowej 2 oraz Osi Priorytetowej 4 tylko przez nowych kwalifikowalnych wnioskodawców na podstawie dokumentacji FM.

Nowy wnioskodawca to taki wnioskodawca, który do tej pory nie rozliczył (merytorycznie i finansowo) żadnego mikroprojektu w ramach POWT RCz-RP. Za mikroprojekt realizowany przez nowego wnioskodawcę uznaje się pierwszy wniosek o dofinansowanie złożony przez niego na i zatwierdzony przez EKS. W przypadku złożenia kilku mikroprojektów na to samo posiedzenie EKS wszystkie są uznawane za złożone przez nowego wnioskodawcę.  Za mikroprojekty nowego wnioskodawcy uznaje się także te, które będą składane przez instytucje realizujące już mikroprojekty w POWT RCz-RP, a które będą realizowane przez podmioty (bez osobowości prawnej) nie korzystające do tej pory z FM POWT.   

Termin składania wniosków do II naboru (rozdania) upływa z dniem 30 listopada 2016 r. Planowany termin posiedzenia EKS_u – marzec 2017r.

Środki finansowe alokowane do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis na cały okres programowania dla polskiej i czeskiej strony obszaru przygranicznego podzielone zostały następująco:

Strona polska (w EUR) 5.000.000

Strona czeska (w EUR) 5.134.117

W zależności od sposobu włączenia partnera zagranicznego w przygotowanie i realizację mikroprojektu wyodrębnia się następujące rodzaje projektów:

  1. z partnerem wiodącym (wspólne - typ A)
  2. partnerskie/komplementarne (typ - B),
  3. samodzielne (typ - C),
  4. własne.

W ramach FM w Euroregionie Glacensis można dofinansować tylko te mikroprojekty, których przedmiot wpisuje się w osie priorytetowe (OP) 2 i 4.

OP 2 Rozwój potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych na rzecz wspierania zatrudnienia
40 % alokacji na FM – 2 000 000 EUR
wartość minimalna:      
mikroprojekt bez partnera wiodącego 2 000 EUR
mikroprojekt z parterem wiodącym 2 000 EUR na każdego partnera
wartość maksymalna:           
mikroprojekt bez partnera wiodącego 30 000 EUR
mikroprojekt z parterem wiodącym 30 000 EUR na jednego partnera, wzg. na część narodową

OP 4  Współpraca instytucji i społeczność
60 % alokacji na FM – 3 000 000 EUR

Wartość dofinansowania 2 000 - 20 000 EUR.
wartość minimalna:     

mikroprojekt bez partnera wiodącego 2 000 EUR
mikroprojekt z parterem wiodącym 2 000 EUR na każdego partnera

wartość maksymalna:          
mikroprojekt bez partnera wiodącego 20 000 EUR
mikroprojekt z parterem wiodącym 20 000 EUR na jednego partnera, wzg. na część narodową

Finansowanie
maks. 85% z EFRR
5% z Budżetu Państwa RP
10% z własnych źródeł wnioskodawcy

Wnioskodawca zapewnia pełne finansowanie realizacji mikroprojektu, przy czym po rozliczeniu Partner FM przekaże mu zwrotnie kwotę odpowiadającą udziałowi współfinansowania z EFRR w wydatkach kwalifikowalnych (maksymalnie do wysokości dofinansowania wskazanego w umowie).

Właściwość terytorialna Partnera FM w ramach Funduszu Mikroprojektów dla Euroregionu Glacensis:

Po stronie polskiej:

powiaty dzierżoniowski, kłodzki, strzeliński, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, miasto Wałbrzych

Po stronie czeskiej:

obszar administracyjny powiatów: Jičín, Trutnov, Náchod, Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy, Šumperk oraz teren gminy Bílá Voda


Podstawowym dokumentem dla wnioskodawców są Wytyczne dla Wnioskodawcy Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. Dokument ten wraz z załącznikami oraz pozostałymi dokumentami programu jest dostępny poniżej oraz do pobrania w zakładce Interreg V-A 2014-2020. na stronie internetowej funduszmikroprojektów.ng.pl

W związku z aktualizacją dokumentacji zaleca się bieżące monitorowanie strony internetowej na której zamieszczane będą ewentualne zmiany. 


Informacje dotyczące szkoleń znajdują się poniżej oraz w zakładce "Szkolenia" na stronie internetowej funduszmikroprojektow.ng.pl

Wytyczne Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 do pobrania

1. Wykaz kwalifikowalnych polskich wnioskodawców
2. Wykaz polskich jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej, które są jednostkami instytucji mających siedzibę poza obszarem działania danego Partnera FM
3. Wykaz kwalifikowalnych czeskich wnioskodawców
4. Wykaz kwalifikowalnych czeskich wnioskodawców bez osobowości prawnej
5. Porozumienie o współpracy w zakresie mikroprojektu – wersja polska
6. Deklaracja partnerstwa – wersja polska
7. Karta oceny mikroprojektu
8. Dodatkowe zasady kwalifikowalności dla polskich beneficjentów
9. Dodatkowe zasady kwalifikowalności dla czeskich beneficjentów
10. Porozumienie o współpracy w zakresie mikroprojektu - wersja czeska
11. Deklaracja partnerstwa – wersja czeska
12. Formularz szczegółowego budżetu mikroprojektu
13. Formularz Oświadczenia dla polskich wnioskodawców
14. Formularz Oświadczenia dla czeskich wnioskodawców
15. Opis techniczny inwestycji
16. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane
17. Załącznik dla mikroprojektów obejmujących wykonanie dokumentacji projektowej
18. Załącznik dla mikroprojektów obejmujących opracowanie studium, strategii, ewaluacji, planu lub innych materiałów koncepcyjnych o podobnym charakterze
19. Wykaz kontroli kwalifikowalności
20. Oświadczenie Wnioskodawcy/Partnera Wiodącego  ws. uzupełnienia wniosku
21. Szczegółowe zasady dotyczące udzielania zamówień w mikroprojekcie
22. Kalkulacja przewidywanych dochodów
23. Oświadczenie wnioskodawcy o udzielonej pomocy de minimis 

24. Instrukcja wypełniania wniosku w MS2014+                           

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (Prezentacja szkoleniowa.pdf)Prezentacja z seminarium 20_11_2015Prezentacja z seminarium 20_11_2015633 kB942
Download this file (Wytyczne FM_strona_05_05_2016.pdf)Wytyczne FM 2014-2020Wytyczne FM 2014-20201504 kB991
Download this file (Zał. nr 1 Wykaz kwalifikowalnych polskich wnioskodawców.doc)Wykaz kwalifikowalnych polskich wnioskodawcówWykaz kwalifikowalnych polskich wnioskodawców188 kB687
Download this file (Zał. nr 2_Wykaz_PL_bez_osobowosci_prawnej_04_05_2016.doc)Wykaz polskich jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnejWykaz polskich jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej173 kB551
Download this file (Zał. nr 3 Wykaz kwalifikowalnych czeskich wnioskodawców.doc)Wykaz kwalifikowalnych czeskich wnioskodawcówWykaz kwalifikowalnych czeskich wnioskodawców298 kB532
Download this file (Zał. nr 4 Wykaz czeskich bez osobowosci prawnej.doc)Wykaz kwalifikowalnych czeskich wnioskodawcow bez osobowości prawnejWykaz kwalifikowalnych czeskich wnioskodawcow bez osobowości prawnej182 kB526
Download this file (Zał. nr 5 Porozumienie o wspólpracy w zakresie mikroprojektu.doc)Porozumienie o współpracy w zakresie mikroprojektu – wersja polskaPorozumienie o współpracy w zakresie mikroprojektu – wersja polska260 kB642
Download this file (Zał. nr 6 Deklaracja partnerstwa.doc)Deklaracja partnerstwa – wersja polskaDeklaracja partnerstwa – wersja polska231 kB599
Download this file (Zał. nr 7 Karta oceny mikroprojektu.xls)Karta oceny mikroprojektuKarta oceny mikroprojektu239 kB599
Download this file (Zał. nr 8 Dodatkowe zasady kwalifikowalności dla polskich beneficjentów.doc)Dodatkowe zasady kwalifikowalności dla polskich beneficjentówDodatkowe zasady kwalifikowalności dla polskich beneficjentów240 kB601
Download this file (Zał. nr 9 Dodatkowe zasady kwalifikowalności dla czeskich beneficjentów.doc)Dodatkowe zasady kwalifikowalności dla czeskich beneficjentówDodatkowe zasady kwalifikowalności dla czeskich beneficjentów198 kB494
Download this file (Zał. nr 10 Porozumienie o wspólpracy w zakresie mikroprojektu - wersja RCz.doc)Porozumienie o współpracy w zakresie mikroprojektu - wersja czeskaPorozumienie o współpracy w zakresie mikroprojektu - wersja czeska262 kB498
Download this file (Zał. nr 11 Deklaracja partnerstwa_wersja RCz.doc)Deklaracja partnerstwa – wersja czeskaDeklaracja partnerstwa – wersja czeska220 kB503
Download this file (Zał. nr 13Formularz oświadczenia dla polskich wnioskodawców.doc)Formularz Oświadczenia dla polskich wnioskodawcówFormularz Oświadczenia dla polskich wnioskodawców199 kB618
Download this file (Zał. nr 14Formularz oświadczenia dla czeskich wnioskodawców.doc)Formularz Oświadczenia dla czeskich wnioskodawcówFormularz Oświadczenia dla czeskich wnioskodawców249 kB552
Download this file (Zał. nr 15 Opis techniczny inwestycji.doc)Opis techniczny inwestycjiOpis techniczny inwestycji140 kB549
Download this file (Zał. nr 16Oświadczenie o prawie dys nieruch.doc)Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlaneOświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane122 kB531
Download this file (Zał. nr 17 dla wykonanie dokumentacji projektowej.doc)Załącznik dla mikroprojektów obejmujących wykonanie dokumentacji projektowejZałącznik dla mikroprojektów obejmujących wykonanie dokumentacji projektowej172 kB487
Download this file (Zał. nr 18 dla studium, strategii, ewaluacji.doc)Załącznik dla mikroprojektów obejmujących opracowanie studium, strategii, ewaluaZałącznik dla mikroprojektów obejmujących opracowanie studium, strategii, ewaluacji, planu172 kB494
Download this file (Zał. nr 19Wykaz kontrolny kontroli kwalifikowalności.doc)Wykaz kontroli kwalifikowalnościWykaz kontroli kwalifikowalności222 kB542
Download this file (Zał. nr 20Oświadczenie ws uzupełnienia wniosku.doc)Oświadczenie Wnioskodawcy/Partnera Wiodącego ws. uzupełnienia wnioskuOświadczenie Wnioskodawcy/Partnera Wiodącego ws. uzupełnienia wniosku186 kB536
Download this file (Zał. nr 21Szczegółowe zasady dotyczące udzielania zamówień w mikroprojekcie.doc)Szczegółowe zasady dotyczące udzielania zamówień w mikroprojekcieSzczegółowe zasady dotyczące udzielania zamówień w mikroprojekcie169 kB616
Download this file (Zał. nr 22 Kalkulacja przewidywanych dochodów.xls)Kalkulacja przewidywanych dochodówKalkulacja przewidywanych dochodów166 kB496
Download this file (Zał. nr 23Oświadczenie de minimis.doc)Oswiadczenie wnioskodawcy o udzielonej pomocy de minimisOswiadczenie wnioskodawcy o udzielonej pomocy de minimis125 kB538
Download this file (Zał. nr 12 Formularz szczegółowego budżetu mikroprojektu.xls)Szczegółowy budżet mikroprojektuSzczegółowy budżet mikroprojektu1022 kB729
Download this file (Zał. nr 24Instrukcja.pdf)Instrukcja wypełniania wniosku w MS2014+Instrukcja wypełniania wniosku w MS2014+2225 kB702
Download this file (Prezentacja szkoleniowa_Bernadeta2.ppt)Prezentacja ze szkonia 26.04.2016 r.Prezentacja ze szkonia 26.04.2016 r.519 kB460
Download this file (Prezentacja szkoleniowa_19_05_2016.pdf)Prezentacja ze szkolenia w Kłodzku 19_05_2016Prezentacja ze szkolenia w Kłodzku 19_05_20162999 kB661
Download this file (Opis wskaznikow.doc)Opis wskaźnikówOpis wskaźników50 kB710
Download this file (Pola w dwóch wersjach językowych.pdf)Obowiązkowe pola w dóch wersjach językowychObowiązkowe pola w dóch wersjach językowych609 kB576
Download this file (Obsluga podpisu elektronicznego.pdf)Podpis elektronicznyPodpis elektroniczny666 kB464
Download this file (Wytyczne FM_zatwierdzone_27_06_2016.doc)Wytyczne FM obowiązujące od 27.06.2016Wytyczne FM obowiązujące od 27.06.20161429 kB412
Download this file (Wytyczne FM_zatwierdzone_27_06_2016.pdf)Wytyczne FM obowiązujące od 27.06.2016 w formacie pdfWytyczne FM obowiązujące od 27.06.2016 w formacie pdf1563 kB407
Download this file (Zał. nr 2_Wykaz_PL_bez_osobowosci_prawnej_03_06_2016.doc)Zaktualizowany załącznik nr 2 do Wytycznych FMZaktualizowany załącznik nr 2 do Wytycznych FM173 kB395
Download this file (Parter cz.doc)Propozycja projektowa Jaromer Propozycja projektowa Jaromer 66 kB388
Download this file (Zał. nr 12 Formularz szczegółowego budżetu mikroprojektu_16_07_2016.xls)Szczegółowy budżet mikroprojektu od 16_07_2016Szczegółowy budżet mikroprojektu od 16_07_20161076 kB304
Download this file (ogloszenie_kodyfikacja_logo_UE.pdf)Konkurs na kodyfikację logo Euroregionu Konkurs na kodyfikację logo Euroregionu 1019 kB243
Download this file (Zapytanie_ofertowe_raport_20_lat.pdf)zapytaniezapytanie205 kB191