CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

„Uczymy się razem z sąsiadami”

Projekt „Uczymy się razem z sąsiadami” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001348 współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis od kwietnia 2018 roku rozpoczęło realizację mikroprojektu własnego nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001348 pn. „Uczymy się razem z sąsiadami”. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Celem projektu jest poznanie funkcjonujących euroregionów na innych granicach narodowych niż granica polsko - czeska oraz wzajemna wymiana doświadczeń i działań Euroregionów.

W ramach realizacji projektu zaplanowano 2 dwudniowe wyjazdy do polsko-niemieckiego Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz polsko-czesko-słowackiego Euroregionu Beskidy. Parter projektu Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis również rozpoczyna realizację projektu partnerskiego, w ramach którego zostaną zorganizowane 2 trzydniowe wyjazdy do czesko - austryjackiego Euroregionu SILVIA NORTICA oraz czesko - niemieckiego Euroregionu Krušnohoří lub Euroregionu Egrensis.

Pierwszy wspólny wyjazd członków polskiej i czeskiej części Euroregionu Glacensis został organizowany przez stronę polską do polsko-niemieckiego Euroregionu Pro Europa Viadrina z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim. Wyjazd studyjny odbył się w dniach 10 - 11 maja 2018 roku.

Uczestnicy wyjazdu zostali zaproszeni do Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać w Gorzowie Wlkp., gdzie uczniowie zaprezentowali projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w ich szkole oraz własnoręcznie przygotowali menu degustacyjne dla gości. Odbyła się również konferencja, na której przedstawiciele Euroregionu Pro Europa Viadrina: Pan Krzysztof Szydłak - Dyrektor Biura oraz Pani Elżbieta Karmazyn - Kierownik Zespołu Projektów Euroregionalnych  opowiedzieli o swoim Euroregionie, Funduszu Mikroprojektów i realizowanym programie polsko -niemieckim. Uczestnicy wyjazdu wzięli udział w wieczornym zwiedzaniu miasta z przewodnikiem, który pokazał i opowiedział o atrakcjach turystycznych, które uzyskały wsparcie ze środków pomocowych UE.

Drugi dzień wyjazdu poświęcono na pokazanie uczestnikom historii, tradycji oraz kultury odwiedzanego regionu poprzez zwiedzanie: Ruin Starego Miasta, Twierdzy Kostrzyn oraz Muzeum Martyrologii w Słońsku. Te atrakcje turystyczne również otrzymały dofinansowanie ze środków UE.

Podczas całego wyjazdu tłumaczenie na język czeski zapewniała Pani Karina Kurková.

Zorganizowany wyjazd dał uczestnikom możliwość poznania zasad programów transgranicznych funkcjonujących na innych granicach i realizowanych projektów. Pokazane doświadczenia innego euroregionu zostaną wykorzystane do przygotowania strategii Euroregionu Glacensis na okres 2021+, a także pomogą w określeniu nowych kierunków działalności Euroregionu Glacensis. Wspólny wyjazd stworzył możliwość nawiązania nowych partnerstw w ramach Euroregionu oraz rozszerzenia współpracy transgranicznej.

Serdecznie dziękujemy Zarządowi oraz przedstawicielom Euroregionu Pro Europa Viadrina: Panu Krzysztofowi Szydłakowi, Pani Elżbiecie Karmazyn oraz Panu Piotrowi Boborykowi za wspaniałe przyjęcie, gościnę i pomoc w organizacji wyjazdu.