CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zasady Promocji

Zasady promocji w mikroprojektach Interreg V-A

Wszyscy wnioskodawcy i mikrobeneficjenci mają obowiązek promowania w odpowiedni sposób zaangażowania środków unijnych w realizację mikroprojektu. Zasady dotyczące promocji mikroprojektów finansowanych w ramach Programu wynikają z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (załącznik XII, punkt 2.2) oraz Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 (art. 4).

Szczegółowe wytyczne dotyczące zasad promocji oraz ewentualnych sankcji za ich naruszenie zawiera rozdziała 4.9 Podręcznika dla Beneficjenta Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis z dnia 19.06.2017 r. Podręcznik do pobrania w załącznikach.

Proszę mięc również na uwadze, iż mikrobeneficjent zobowiązany jest do stosowania zasad promocji od daty rozpoczęcia realizacji mikroprojektu pomimo braku decyzji EKS_u.

Zasady stosowania logotypów, Logotypy programu, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (załącznik XII, punkt 2.2), Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 (art. 4) dostępne są pod adresem http://pl.cz-pl.eu/zakladni-informace-o-programu-pl/promocja