CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Ogłoszenie o nowym naborze mikroprojektów

Z dniem 1 czerwca 2022 roku ogłaszamy nowy nabór.

Szanowni Państwo,

Od dnia 1 czerwca 2022 roku ogłaszamy kolejny nabór wniosków projektowych do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska do Osi Priorytetowej 4:

 

 • Nabór dotyczy tylko i wyłącznie projektów „klasycznych” – przeznaczonych
  dla szerokich grup docelowych i ogółu społeczeństwa – za kwalifikowalne uznane zostaną działania odpowiadające OP4 z wyjątkiem działań zakwalifikowanych jako działania typowe dla tzw. „wąskiej grupy docelowej”, które rozliczane są w sposób uproszczony,
 • Mikroprojekty w ramach tego naboru składa się i rozlicza tradycyjnie – jak od początku trwającej perspektywy finansowej – w systemie informatycznym ISKP+ pod numerem „11_16_008”
 • Termin zakończenia naboru to: 31 lipca 2022 roku,
 • Złożone wnioski rozpatrywane będą na posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego, które zaplanowane jest na listopad 2022 roku,
 • Warunkiem naboru jest termin zakończenia rzeczowej realizacji mikroprojektu, który nie może być późniejszy niż 31 maja 2023 roku.
 • W przypadku zatwierdzenia projektów na listopadowym posiedzeniu EKS jako tzw. „projekt rezerwowy”, gdy zostaną zgromadzone w Funduszu oszczędności
  na rozliczanych projektach umożliwiające podpisanie umowy o dofinansowanie, Beneficjenci będą mieli możliwość skorzystania z wydłużonego okresu realizacji zaplanowanych przez siebie działań. Będą mogli realizować zaplanowane działania
  do 31.07.2023 roku, pod warunkiem, że złożą oni w systemie informatycznym ISKP+ rozliczenie tego projektu w terminie 14 dni kalendarzowych od jego zakończenia. Obowiązek przedłożenia Zarządzającemu FM w ciągu 14 dni kalendarzowych dotyczy tylko projektów „rezerwowych”, których rzeczowa realizacja mikroprojektu zakończy się
  w okresie od 1.06.2023 do 31.07.2023. 
 • Orientacyjna alokacja dla tego naboru stanowi 200 000 EUR.