CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

26 kwietnia 2022

Rekrutacja na 4 turę kursu j. czeskiego w ramach projektu" Wykształcenie nie zna granic "

Rekrutacja na 4 turę kursu j. czeskiego w ramach projektu" Wykształcenie nie zna granic "

 

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis jest jednym z partnerów projektu  pn. „Wykształcenie nie zna granic” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001644 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska. Głównym celem projektu jest zwiększenie intensywności współpracy kluczowych instytucji działających na polu polsko-czeskiej współpracy transgranicznej (partnerzy projektu), stworzenie sieci ich kooperacji (tworzenie kanałów i mechanizmów), a poprzez poprawę umiejętności komunikacji w języku polskim i czeskim także stworzenie płaszczyzny do podejmowania edukacji pozaszkolnej w instytucjach administracji publicznej, NGOs oraz pośród innych kwalifikowalnych wnioskodawców, realizujących działania na rzecz rozwoju wspólnego pogranicza na terenie EUWT NOVUM. Wtórnym celem projektu jest umożliwienie pracownikom sektora non-profit zaangażowanych w czesko-polskie działania kształcenia w sąsiednim języku poprzez podniesienie znajomości języka czeskiego i polskiego przy wykorzystaniu e-learningu    w połączeniu z klasycznymi zajęciami stacjonarnymi. 

W  ramach projektu przewidywana jest realizacja  rocznych cyklów zajęć języka czeskiego  i polskiego dla łącznie 300 uczestników.

Jednostkami delegującymi mogą być ogólnie sektor non-profit – wnioskodawcy kwalifikowalni w OP 4 – gminy, związki gmin, organizacje non-profit, izby zawodowe, stowarzyszenia itp.

Uczestnicy to osoby zajmujące się działaniami podejmowanymi w ramach współpracy transgranicznej i mające kontakt z turystami w jednostce delegującej, czyli np. menadżerowie projektów transgranicznych, burmistrzowie, pracownicy informacji turystycznych, pracownicy muzeów, przedstawiciele szkół itp.

Zasięg terytorialny to obszar administracyjny EUWT NOVUM (kraj liberecki, kraj hradecki, kraj pardubicki, kraj ołomuniecki, województwo dolnośląskie) oraz organizacje mające siedzibę na tym obszarze.

Zapraszamy Państwa do przesyłania zgłoszeń na ostatnią , 4 turę  kursu. 

Opis jednego cyklu kursów:

Liczba kursantów: 100 uczestników - 50 z Czech i 50 z RP

Długość kursu: od maja 2022 do listopada/grudnia 2022.

Procedura dydaktyczna: IV runda nauczania rozpocznie się w maju 2022 roku poprzez moduł e-learningowy. Po osiągnięciu pewnego poziomu wiedzy w drugiej połowie roku szkolnego nastąpi wspólne 3-dniowe spotkanie dla wszystkich uczestników. Uczestnicy kursów spotkają się w jednym miejscu z noclegiem na 3 dni, gdzie odbędą się całodniowe intensywne zajęcia z wykładowcą, podczas których nabędą w praktyce zdobytą wiedzę z zakresu e-learningu. Po trzech dniach zajęć praktycznych kurs będzie kontynuowany ponownie e-learningiem do końca roku szkolnego na przełomie listopada/grudnia 2022 r. Kurs zakończy się jednodniowymi warsztatami końcowymi.

Deklaracje uczestnictwa prosimy przesyłać  mailem ( biuro@eg.ng.pl   ) podając imię i nazwisko uczestnika, dane kontaktowe, nazwę jednostki, stanowisko czy funkcję wraz z krótkim opisem, żeby wykazać, że wykonywana praca jest zgodna z wymaganiami regulaminu. 

Zachęcamy Państwa do przekazania odpowiednim jednostkom, by we wskazanym czasie  mogły dokonać wstępnych zgłoszeń swoich przedstawicieli .

Zapraszamy!