CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Nowy nabór mikroprojektów

Z dniem 25 kwietnia 2022 ogłaszamy nowy nabór na mikroprojekty.

 

 

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 kwietnia 2022 roku ogłaszamy kolejny nabór wniosków projektowych do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska do Osi Priorytetowej 4:

 

 • Nabór dotyczy tylko i wyłącznie projektów przeznaczonych dla tzw. „wąskiej grupy docelowej”, w przypadku których na etapie wniosku projektowego grupa docelowa jest policzalna,
 • Mikroprojekty w ramach tego naboru składa się na zasadzie uproszczonego wykazywania wydatków. W systemie internetowym ISKP+ wnioski do przedmiotowego naboru należy składać wybierając kod naboru: 11_22_036,
 • Termin zakończenia naboru to: 30 czerwca 2022 roku,
 • Złożone wnioski rozpatrywane będą na posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego, które zaplanowane jest na październik 2022 roku,
 • Warunkiem naboru jest termin zakończenia rzeczowej realizacji mikroprojektu, który nie może być późniejszy niż 31 maja 2023 roku.
 • W przypadku zatwierdzenia projektów na październikowym posiedzeniu EKS jako tzw. „projekt rezerwowy”, gdy zostaną zgromadzone w Funduszu oszczędności na rozliczanych projektach umożliwiające podpisanie umowy o dofinansowanie, Beneficjenci będą mieli możliwość skorzystania z wydłużonego okresu realizacji zaplanowanych przez siebie działań. Będą mogli realizować zaplanowane działania do 31.07.2023 roku, pod warunkiem, że złożą oni w systemie informatycznym ISKP+ rozliczenie tego projektu w terminie 14 dni kalendarzowych od jego zakończenia. Obowiązek przedłożenia Zarządzającemu FM w ciągu 14 dni kalendarzowych dotyczy tylko projektów „rezerwowych”, których rzeczowa realizacja mikroprojektu zakończy się w okresie od 1.06.2023 do 31.07.2023. 

 

Poszczególne kategorie działań i ich koszt jednostkowy obowiązujący w przedmiotowym naborze:

 1. Działania sportowe oraz działania związków i stowarzyszeń – 25 EUR/osobodzień,
 2. Obozy i pobyty wymienne – 40 EUR/osobodzień,
 3. Konferencje i warsztaty – 38 EUR/osobodzień,
 4. Wycieczki objazdowe/turystyczne, wyjazdy, zwiedzanie – 30 EUR/osobodzień,
 5. Wydarzenia dydaktyczne i edukacyjne – 31 EUR/osobodzień,
 6. Promocja realizacji mikroprojektu (obowiązkowe działanie dla każdego projektu) – 34 EUR na cały projekt.

 

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosków projektowych oraz opis typowych działańznajdują się w zaktualizowanych Wytycznych dla Wnioskodawcy Funduszu Mikroprojektu w Euroregionie Glacensis i ich załącznikach.