CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Rozpoczęcie nowego naboru do OP 4

Rozpoczęcie nowego naboru do OP 4

Szanowni Państwo,

Od dnia 1 maja 2021 r. ogłaszamy nowy nabór wniosków projektowych do Funduszu Mikroprojektów  w Euroregionie Glacensis realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska do OP 4 – Współpraca instytucji i społeczności z warunkiem zakończenia realizacji mikroprojektu nie dłuższym niż do 31.12.2022 roku.

Termin składania wniosków projektowych upływa z dniem 31 października 2021 roku.

Planowany termin posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Sterującego, na którym rozpatrywane będę wnioski projektowe złożone w ramach tego naboru to luty 2022 roku.

Wniosek projektowy wypełniany jest w systemie monitorującym MS2014+. System monitorujący dostępny jest pod adresem https://mseu.mssf.cz , gdzie należy w pierwszej kolejności założyć sobie konto, a następnie przystąpić do uzupełniania formularza wniosku projektowego zgodnie z zał. nr 24 do Wytycznych dla Wnioskodawcy FM w EG – Instrukcja obsługi portalu Internetowego MS2014+.

Nie składa się wersji drukowanej – złożenie wniosku projektowego następuje poprzez podpis elektroniczny.

Aktualnie obowiązują Wytyczne dla Wnioskodawców FM w Euroregionie Glacensis wraz z załącznikami z mocą obowiązującą od 4 maja 2020 roku.

Zaktualizowane dokumenty dostępne są na podstronie: http://euroregion-glacensis.ng.pl/artykul/165/zaktualizowane-wytyczne-dla-wnioskodawcy-funduszu-mikroprojektow-w-euroregionie-glacenis

Uwaga: wsparcie techniczne przez Sekretariat Euroregionu dla polskich wnioskodawców będzie zapewnione jedynie do godz. 15:30.