CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Nowy nabór do OP2

X nabór wniosków projektowych do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska do OP2

Szanowni Państwo,

Od dnia 8 marca 2021 r. ogłaszamy 10 nabór wniosków projektowych do Funduszu Mikroprojektów  w Euroregionie Glacensis realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska do

Osi Priorytetowej 2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia z warunkiem, że złożone wnioski projektowe muszą zawierać tylko wskaźnik 91001 „Liczba elementów infrastruktury udostępnianie / zwiększanie wykorzystania dziedzictwa naturalnego i kulturowego ”.

Termin składania wniosków o dofinansowanie to 30 czerwca 2021 roku.

Mikroprojekty złożone do tego naboru nie mogą zakończyć się po 31.12.2022 r.

Uwaga dla wnioskodawców: dostępne środki w PO2 są ograniczone ze względu na wyczerpanie kwoty alokacji przeznaczonej na OP 2, Euroregionalny Komitet Sterujący zatwierdzi listę projektów rezerwowych.

Umowy o dofinansowanie mikroprojektów na realizację projektów z listy rezerwowej będą zawierane stopniowo w miarę zwracania do Funduszu Mikroprojektów środków z zakończonych projektów czyli oszczędności.

Posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego, na którym omówione zostaną złożone mikroprojekty, odbędzie się w październiku 2021 r. Do tego terminu wnioski projektowe nie mogą zostać zakończone.

Definicja wskaźnika „elementy infrastruktury udostępniające / zwiększające wykorzystanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego” (kod wskaźnika 91001) w OP2:

Przez element rozumie się konkretny, zazwyczaj materialny składnik lub zespół cząstkowych składników, który udostępni/ułatwi poznanie i wykorzystanie konkretnej części wspólnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego – definicja wspólnego dziedzictwa por. również wskaźnik powyżej.

Np. infrastruktura znajdująca się na obszarach i zmierzająca do obiektów, które można uważać za część dziedzictwa – ścieżki rowerowe, ścieżki edukacyjne oraz inna infrastruktura i wyposażenie, które przybliży dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe odwiedzającym; mogą to być również przestrzenie gromadzące i udostępniające dziedzictwo wspólnego regionu – np. muzea. Mogą to być również elementy niematerialne, np. bazy danych i inne narzędzia, za których pośrednictwem będzie możliwe poznawanie wspólnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, również za pośrednictwem zdalnego dostępu itp.

Jeżeli będzie to zespół poszczególnych (zwykle drobniejszych) elementów infrastruktury, tworzących wspólnie jakąś logiczną lub wzajemnie się uzupełniającą całość, system pokrewnych elementów, wtedy do wskaźnika wliczony zostanie on tylko jako jeden (np. poszczególne elementy inwentarza zewnętrznego na terenie zabytku kultury, mające ułatwić i udostępnić zabytek kolejnym grupom – np. stojaki na rowery, drobniejsza infrastruktura ułatwiająca odwiedzanie zabytków kultury niepełnosprawnym itp.), podobnie jeśli częścią mikroprojektu będzie jakaś infrastruktura nośna (np. ścieżka rowerowa), przy której będzie umieszczony drobniejszy inwentarz (np. stojaki na rowery, tablice informacyjne itp.), będzie to jeden element tworzący logiczną całość, umożliwiający - jako całość - poznanie odpowiedniej części dziedzictwa.