CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostawa wraz z instalacją komputera przenośnego - 2019

Zapytanie cenowe na realizację zadania pod nazwą: „Dostawa wraz z instalacją komputera przenośnego - 2019”

Zamówienie realizowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2014 -2020 oraz budżetu państwa „Przekraczamy granice”. Projekt „Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis”.
Zamówienie realizowane jest z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8. 

Termin składania ofert – 20.12.2019 r. do godz. 09:00
Miejsce składania ofert: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis ul. Łukasiewicza 4a/2, 57-300 Kłodzko - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@eg.ng.p
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia będzie zobligowany do dostarczenia oryginałów złożonych dokumentów w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania informacji o wynikach wyboru. Niezłożenie oryginałów dokumentów we wskazanym terminie upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od podpisania umowy/zlecenia.

Poniżej do pobrania treść zapytania cenowego

17.12.2019
Ztreści załącznika nr 1 do zapytania cenowego „Dostawa wraz z instalacją komputera przenośnego - 2019”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Tabela 1 Komputer przenośny” usuwa się pkt W28. Pozostałe warunki zamówienia pozostają bez zmian.

23.12.2019
Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę nr 1. Wybrana oferta spełnia warunki zawarte w siwz oraz pod względem kryterium oceny ofert otrzymała najwyższą ilość punktów.

Bera Telecom Witold Łankin Pełczyce ul. Kalinowa 7, 55-040 Kobierzyce - Ilość pkt w kryterium cena -100,00 pkt cena - 7.847,40 zł